Droga do zawodu adwokata

Pytanie:

Córka została studentką 5 letniej dziennej uczelni w Warszawie na kierunku prawo. Czy aby zostać adwokatem i radcą prawnym, aplikacje należy odbywać w miejscu studiowania, zamieszkania czy w dowolnym miejscu w Polsce? Jaka jest droga po ukończeniu studiów prawniczych do zawodu adwokata i radcy prawnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu na odpowiednią listę (przy czym ustawa o radcach prawnych nakłada na radcę również obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do wykonywania zawodu).

Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

 1. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. korzysta w pełni z praw publicznych,

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

 5. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem osób, które mogą złożyć egzamin bez obowiązku odbycia aplikacji (są to doktorzy nauk prawnych oraz ) osoby, które pracowały przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego)

Aplikantem radcowskim może być osoba, która spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 3-5 i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego. Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoby, które są zwolnione z obowiązku odbycia aplikacji.

Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się do:

 1. profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,

 2. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub notarialny,

 3. osób, które co najmniej przez trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Z kolei na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,

 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem osób które mogą przystąpić do egzaminu bez obowiązku odbywania aplikacji (tj. doktorzy nauk prawnych oraz osoby, które pracowały przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego)

Aplikantem adwokackim może być osoba, która spełnia warunki określone w ww. pkt 1-3 i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego.

Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

 1. profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,

 2. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny (przy czym przepis ten w zakresie w zakresie, w jakim stwarza możliwość dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata osób, które po złożeniu wskazanych w nim egzaminów nie wykazują się odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym, jest niezgodny z art. 17 ust. 1 Konstytucji),

 3. osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Jak wynika z analizy powyższych przepisów, odbywanie aplikacji czy też wykonywanie zawodu nie podlega „rejonizacji” – nie ma zatem wymogu zamieszkiwania w miejscu w którym chce się aplikację odbywać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY