Działalność konkurencyjna

Pytanie:

Jestem udziałowcem firmy ( 4,9 % udziałów). Do 02.08.2010 bylem Prezesem tej firmy oraz pracownikiem na zasadzie umowy o pracę. Obecnie uchwałą wspólników zdjęto mnie z funkcji Prezesa , rozwiązaliśmy umowę o prace na zasadzie porozumienia stron. Udziały pozostały w firmie. Od 05.08.2010 rejestruje własną działalność, która będzie konkurencyjną działalnością do firmy, w której pracowałem, byłem i jestem jej udziałowcem. Czy mogę zatem prowadzić działalność konkurencyjną będąc jednocześnie udziałowcem firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W niniejszej sytuacji do czynienia możemy mieć z zakazem konkurencji, a więc także i z odpowiedzialnością za naruszenie tego zakazu na podstawie dwóch odmiennych zobowiązań.

Zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę antykonkurencyjną. Możliwość taka wynika z art. 1011 § 1 kodeksu pracy, który stanowi: W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa taka powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku, gdyby nie podpisał Pan umowy zakazującej konkurencją wynikającą z Pana stosunku pracy (umowy o pracę) – ta możliwość będzie wyłączona.

Zastanowić się zatem należy, czy nie obejmuje Pana zakaz konkurencji wynikający z przepisów kodeksu spółek handlowych. Na wstępie zakładamy, iż spółka, o której Pan wspomina jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych – w stosunkach dotyczących sp. z o.o. - ustanawia tylko jedną możliwość ustanowienia zakazu konkurencji, zakaz ten ustanowiony został względem członka zarządu. Regulacja ta znajduje się w art. 211 k.s.h. (analogiczny przepis art. 380 k.s.h. Odnosi się do członków zarządu sp. akcyjnej). Przepis ten stanowi:

§ 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

Zakaz konkurencji obowiązuje we wszystkich spółkach handlowych, lecz w porównaniu ze spółkami osobowymi, w spółce z o.o., tak jak w spółce akcyjnej, dotyczy on wyłącznie członków zarządu, a nie wspólników. Dalsza różnica polega na pominięciu - obowiązującego w spółkach osobowych - nakazu powstrzymania się przez wspólnika od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Tak więc, uznać należy, iż zakaz działalności konkurencyjnej polega na zabronieniu dokonywania wszelkich czynności godzących w interesy spółki, ale tylko takich, które wiążą się z konkurencyjnym współdziałaniem na rynku; nie chodzi zatem o wszelkie działania sprzeczne z interesami spółki, lecz tylko o takie, które mogą stanowić czyn konkurencyjny. Jak zaznaczono wyżej, zakaz konkurencji nie obejmuje samych wspólników. Umowa spółki może jednak postanowić inaczej oraz określić skutki jego naruszenia, w postaci np. przymusowego umorzenia udziału (por. art. 199 k.s.h.), czy obowiązku zapłaty przez wspólnika kary umownej (por. Jerzy Paweł Naworski [w:] Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof - Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Reasumując, w związku z tym, iż nie pełni już Pan żadnych funkcji organizacyjnych w spółce, a także nie jest Pan związany umową o pracę – nie obowiązuje Pana zakaz konkurencji. Założyć jednak należy, iż nie podpisywał Pan umowy, o której mowa powyżej, a także że umowa spółki, w której posiada Pan udziały nie ustanawia zakazu konkurencji dla swoich wspólników. Zatem w pierwszej kolejności należałoby zapoznać się z tymi dokumentami. Wskazać jednak należy – zgodnie z rozważaniami powyższymi – iż z samego faktu posiadania udziałów (bycia wspólnikiem), zakaz konkurencji nie powstaje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • Mała działalność gospodarcza i ZUS w 2020 r.

  Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza - MDG), skorzystaj z kalkulatora eSkladka.pl. Obliczysz w nim podstawę (...)

 • Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • Zakaz konkurencji w umowach o pracę

  Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, (...)

 • Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

NA SKÓTY