Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Pytanie:

"Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić od egzekucji, czy też może jeszcze spieniężyć już zajęte dobra i przekazać pieniądze wierzycielowi?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja a postępowanie upadłościowe

W takiej sytuacji jak opisana doszło do swoistej kolizji pomiędzy dwoma postępowaniami egzekucyjnymi – syngularnym (zwykła egzekucja komornicza) i uniwersalnym (postępowanie upadłościowe).

Sporo zależy od rodzaju prowadzonego postępowania upadłościowego. I tak, w przypadku postępowania o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zgodnie z artykułem 146 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze „Postępowanie egzekucyjne - zarówno sądowe, jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym i niewydane przelewa się do masy upadłości, a wierzyciele, którzy prowadzili  egzekucję, będą zaspokojeni według przepisów ustawy. W czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. Orzeczenie zasądzające świadczenie od upadłego wydane po ogłoszeniu upadłości podlega wykonaniu według przepisów ustawy”.

Oczywiście powyższa reguła nie ma zastosowania w przypadku, gdy egzekucję prowadzi się do przedmiotów niewchodzących do masy ani do roszczeń, które nie ulegają zgłoszeniu do masy upadłości.

Natomiast w przypadku postępowania upadłościowego o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, zgodnie z artykułem 140 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze „Z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne - zarówno sądowe, jak i administracyjne - prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Sumy uzyskane w zawieszonych postępowaniach organ egzekucyjny z urzędu przekazuje do masy upadłości. Sędzia-komisarz może uchylić dokonane zajęcia lub zabezpieczenia, z wyjątkiem ustanowionych w postępowaniu zabezpieczającym hipotek przymusowych i hipotek morskich, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego albo z innych ważnych przyczyn. Jeżeli w okresie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających albo egzekucji wypłacono już wierzycielom sumy uzyskane w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym, otrzymane należności zalicza się na poczet należności określonych układem, a w razie zmiany orzeczenia na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zalicza się na poczet sum uzyskanych z podziału funduszów masy upadłości”. Poza tym sędzia-komisarz, na wniosek lub z urzędu, może zawiesić prowadzone przeciwko upadłemu postępowanie zabezpieczające albo egzekucyjne co do należności, które nie są z mocy prawa objęte układem. Zawieszenie to nie może trwać dłużej niż trzy miesiące”.

Pozostało zatem jeszcze określenie skutków dla egzekucji w przypadku układu. Tę kwestię reguluje artykuł 295 Prawa upadłościowego i naprawczego. Stanowi on, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność. Sąd z urzędu wyda postanowienie stwierdzające umorzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz utratę wykonalności sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych. Nie wyłącza to prawa stron do wytoczenia powództwa o ustalenie, że sądowe tytuły egzekucyjne i wykonawcze pozbawione zostały wykonalności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marcin Nowiński 2017-01-12 14:02:45

    A co dzieje się z przyznanymi przez komornika kosztami postępowania egzekucyjnego w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 295 p.u.n. Mianowicie chodzi o to czy wierzyciel musi takie postanowienie przedstawić sądowi który prowadzi postępowanie upadłościowe i w jaki sposób oraz w jakim terminie dokonuje się takiego zgłoszenia?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika