Egzekucja komornicza po spełnieniu świadczenia

Pytanie:

W wyniku całkowitej spłaty zadłużenia alimentacyjnego, wystąpiłem do komornika o odstąpienie od egzekucji. Wiem, że komornik powiadomił o tym wierzyciela. Jestem przekonany, że odpowiedź komornika będzie odmowna. Wystąpię zatem do sądu ze skargą na czynności komornika. Czy postanowienie sądu potwierdzające zasadność skargi jest jednoznaczne z uchyleniem egzekucji? Czy takie postanowienie jest równoważne w skutkach z normalnym pozwem do sądu o odstąpienie od egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku gdy dłużnik wykonał w całości zobowiązanie wynikające z tytułu wykonawczego, zawiadamia on o tym komornika przed podjęciem czynności egzekucyjnych oraz przedstawiając nie budzący wątpliwości dowód na pismie, że spełnił świadczenie. Komornik ma prawo dokonać oceny wiarygodności tego dokumentu i jeżeli uzna go za wystarczająco wiarygodny, odstąpi od dokonania czynności egzekucyjnej. Jednocześnie z wstrzymaniem się od dokonania czynności egzekucyjnych komornik zawiadomi o tym fakcie wierzyciela. Jeżeli wierzyciel potwierdzi przytoczone przez dłużnika fakty, komornik powinien umorzyć prowadzone postępowanie egzekucyjne. Jeżeli natomiast wierzyciel nie potwierdzi przytoczonych przez dłużnika okoliczności, może wnioskować komornikowi przeprowadzenie czynności egzekucyjnych, od których odstąpił na wniosek dłużnika. Stanowisko wierzyciela jest dla komornika wiążące. W takich okolicznościach wnoszenie skargi na czynności komornika nie jest zasadne, gdyż jego zachowanie polegające na dalszym prowadzeniu czynności egzekucyjnych będzie obiektywnie prawidłowe. Dłużnikowi w takim wypadku przysługuje powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego). Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Przede wszystkim należy podnieść zarzut, że świadczenie zostało spełnione w całości i przedstawić dowód spełnienia świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.5.2015

  Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

  Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 3.2.2005

  Jakie opłaty może pobierać komornik?

  Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. Nie ma tu jednak żadnej (...)

 • 17.9.2005

  Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

  W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję (...)

 • 10.12.2018

  Bliżej zmian w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Nawet 60 tys. dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjnego – wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń (...)