Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Pytanie:

"Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam możliwość przeliczenia świadczenia emerytalnego - w sytuacji gdybym zakończył okres czynności zawodowej. W ramach Reformy Emerytalnej (1999 r.) pozostałem tylko w tzw. I filarze. Ostatnio dostałem wezwanie od mojego obecnego pracodawcy do podania danych o moim zatrudnieniu w celu naliczenia kapitału początkowego. Podałem okres od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej do czasu wejścia w życie Reformy Emerytalnej. Pracodawca zakwestionował te dane twierdząc, ze powinienem podać również moje dochody z okresu służby zawodowej. Po konsultacjach w ZUS okazało się, że danych o zarobkach " zamkniętych" świadczeniem emerytalnym nie uwzględnia się w obliczeniach kapitału początkowego w pracy na emeryturze. Czy podaje się dane o zarobkach w okresie służby zawodowej zakończonej świadczeniem emerytalnym do kapitału początkowego naliczanego w ramach pracy w cywilu? Czy istnieją również procedury naliczania kapitału początkowego w wojsku dla emerytów wojskowych - kapitał ten wydaje się być niezbędny do przeliczenia emerytury w I filarze? Czy w celu przeliczenia emerytury sumuje się oba kapitały z wojska (jeżeli taki istnieje) i z pracy w cywilu a następnie poddaje się je procedurze obliczania świadczeń wg tzw. przewidywanej długości życia na emeryturze? "

Odpowiedź prawnika: Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

I. Problematykę poruszoną w powyższych pytaniach regulują następujące akty prawne: - ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 1994 r. z późniejszymi zmianami) - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2000 r.) II. Zgodnie ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie określone świadczenia. Pytający nabył jedno ze świadczeń o charakterze pieniężnym, a mianowicie emeryturę wojskową. III. Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin nie przewiduje instytucji obliczania kapitału początkowego. Nie stosuje się tu także w drodze odesłania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS o kapitale początkowym, co do żołnierzy zawodowych, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie pozostawali w służbie- a taką osobą jest Pytający, gdyż ustawa weszła w życie co do zasady 1 stycznia 1999r., a Pytający od 1996r. jest na emeryturze wojskowej. Emerytury wojskowe podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. IV. W razie zbiegu prawa do emerytury wojskowej z prawem do emerytury przewidzianej w innych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną. Jednakże należy podkreślić, że wybór emerytury przewidzianej w innych przepisach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom wojskowym. V. Jednakże emerytowi, który po zwolnieniu ze służby był zatrudniony przed dniem 1 stycznia 1999 r.

w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy lub po dniu 31 grudnia 1998 r. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (czyli tak jak w przypadku Pytającego) , dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej okres tego zatrudnienia lub okres opłacania składek na te ubezpieczenia, jeżeli: 1) jego emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 2) ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się inwalidą. Te okresy zatrudnienia przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r. dolicza się do wysługi emerytalnej po odpowiednim ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru. Ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia następuje z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie. VI. Emerytura wojskowa przysługuje na zasadach odrębnych od emerytury przewidzianej ustawą o emeryturach i rentach z FUS, która posługuje się konstrukcją kapitału początkowego. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w innych organizacjach uznanych przez ustawę za równorzędne w wymiarze uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. 

Zgodnie z właściwą informacją udzieloną Panu w ZUS, danych o zarobkach zamkniętych świadczeniem emerytalnym wojskowym nie uwzględnia się w obliczeniach kapitału początkowego według przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Nie istnieją procedury naliczania kapitału początkowego w wojsku. Zgodnie z punktem III podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym (a nie obliczona w oparciu o instytucję kapitału początkowego), a waloryzacji podlega na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Nie następuje "sumowanie" kapitałów. Jednakże może Pan wybrać czy korzystniejszy dla Pan będzie wybór emerytury zgodnie z punktem IV , czy też "doliczenie" wskazane w punkcie V . ad. pytanie 4. Powinien Pan obliczyć, czy bardziej korzystne dla Pana będzie skorzystanie z regulacji określonej w punkcie IV , czy w punkcie V ad. pytanie


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Dariusz 2020-08-15 15:10:28

  Witam, A co z kapitałem zus zgromadzonym przez 23 lata pracy w cywilu? Przez te lata musiałem oddawać państwu za przekroczenie dopuszczalnego limitu zarobków. Rozumiem że państwo się wzbogaciło dysponując bezzwrotnym kapitałem jaki pracodawcy odprowadzali z mojego wynagrodzenia. W

 • Bernard+ 2015-07-09 16:36:46

  Wojskowi emeryci! nie zapominajcie, że służąc w wojsku dostawaliście wszystkie świadczenia pieniężne i w naturze na koszt nas podatników. Nie potrącano wam z waszych wypłat składek do ZUS ani do NFZ ani na fundusz pracy ani na ubezpieczenie wypadkowe itp. więc skąd w ZUS miałby być jakiś kapitał początkowy za ten okres? Kapitał początkowy to jest symboliczna rekompensata dla pracowników urodzonych po 31.12.1948r. za lata naszego płacenia składek nieraz od 16 roku życia czyli od 1966 roku do 1989 roku więc przez lat 41. Płaciliśmy składki z których już nie otrzymamy emerytury, bo od 1990 roku emerytury nas zwykłych nie uprzywilejowanych podatników są obliczane wyłącznie od sumy zaksięgowanych od 01.01.1990r w ZUS i OFE nowych składek. My urodzeni w 1949 roku którzy zaczęliśmy pracę w 1966 roku musimy pracować do 2015 roku czyli przez 49 lat zanim otrzymamy prawo do przejścia na emeryturę mając 66 lat. W tym czasie emeryci wojskowi i inni uprzywilejowani odchodzący ze służby po 15-20 latach czyli w wieku 35-40 lat otrzymają z naszych podatków ponad milion złotych emerytury każdy. Więc nie jęcz mundurowy emerycie, bo przez kilkanaście lat biorąc emeryturę i pracując równocześnie w sferze budżetowej podwójnie obciążasz budżet i powiększasz deficyt i zadłużenie państwa kosztem nas nieuprzywilejowanych cichych i pracowitych Polaków i kosztem naszych dzieci i wnuków którym zabierasz miejsce pracy. Ciesz sie, że mimo upadku PRL ty nadal jesteś w RP uprzywilejowany przywilejami z tamtego okresu i nie wkurzaj nas swoją chciwością i dążeniem aby brać jeszcze więcej. Znam takich wojskowych, którzy służyli przez 20 lat w tym ostatnie 10 wyłącznie przy dużym ciężkim biurku pełnym broni, w postaci butelek z płynami łatwo palnymi w WAK-ach. Dziś mają 60 lat czyli już 20 lat biorą 3500 emerytury i dodatkowo pracują w urzędach gmin za kolejne 3500zł. Ciekawe, że do siedzenia za wojskowym biurkiem w wieku 40 lat już nie byli zdolni a do siedzenia za cywilnym biurkiem w wieku 60 lat są nadal zdolni?

 • Robert 2012-12-27 17:13:52

  Od 2005 roku jestemna emeryturze wojskowej po 20 latach pracy.Od 2008 pracuję na pełnych etatach najpierw w Czechach,a teraz w Belgii.Czy moja praca będzie zaliczona w poczet wysługi i na jakich ewentualnie zasadach?Za odpowiedżz góry serdecznie dziękuję.

 • Arturro 2012-10-26 21:33:39

  Żołnierze są pokrzywdzeni ponieważ w cywilu nie uznaje sie ich pracy w wojsku. Praca w wojsku jakby nieistniała - nie ma żadnego kapitału początkowego więc jak można uczciwie naliczyć emeryturę cywilną dla byłego żołnierza nie uznając jego lat pracy w wojsku??? przecierz to bez sęsu...

 • grzegorz 2012-06-11 15:58:47

  Należy czytać ze zrozumieniem. Mam podobną sytuację. Uprawnienia emerytalne wojskowe nabyłem w 1995 roku. Nadal pracuję i opłacam składki emerytalne i rentowe. Dostaję informację z ZUS o wysokości ewentualnej cywilnej emeryturze, tylko tkwi tam kapitał początkowy równy zero. Organa wojskowe winny podać mój kapitał początkowy na zasadach analogicznych jak innych instytucji Państwowych, który powinien zaistnieć w ZUS-ie. Na tej podstawie moja obecnie wypracowana emerytura miałaby sens, a nie traktowałaby mnie jako osobę niepracującą do 1999 roku. Wybór płatnika emerytury jest moją sprawą. Reasumując - na żądanie każdego petenta, który do 1999 roku pracował czy to w wojsku, czy też w szkole, czy w fabryce szkła należy powiadomić go o jego kapitale początkowym.

 • pchor.rez 2012-05-11 01:33:21

  Czytałem, jak dziś oblicza się emerytury pracownikom mundurowym. Uderza fantazja w przyznawaniu różnego rodzaju dodatków i ustalanie podstawy wymiaru. Cywile wybierają 10 lat z ostatnich 20. Mundurowi podają ostatnią pensję. I mają podwójny wskaźnik 2,6 , który dodatkowo może jeszcze rosnąć. To nie tylko zwykły cynizm - to działalność komunistyczno-nazistowska w RP, czyli działalność zakazana w konstytucji. To zbrodnia nierówności praw pracowniczych. Utrzymywana po to, aby dalej wypłacać wydumane kiedyś dla komunistów emerytury. Komunistów zbrojnych.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika