Faktura zagraniczna a odliczenie VAT

Pytanie:

Otrzymałem fakturę za zakup licencji na oprogramowanie od holenderskiego sprzedawcy. Na fakturze wyszczególniono kwotę główną oraz "TAX" równy 22% kwoty głównej (naliczony prawdopodobnie ze względu na kraj nabycia, czyli Polskę - transakcja odbyła się przez Internet). Czy mogę odliczyć tak naliczony VAT? Jakie wymogi formalne musiałaby spełniać taka faktura?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 4 pkt 1, powołany powyżej przepis art. 27 ust. 3 ustawy o VAT ma zastosowanie m.in. do usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji. Te same zasady mają zastosowanie, gdyby dostarczenie tego oprogramowania uznać za świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy o VAT (art. 27 ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT).

W związku z powyższym, udzielenie licencji na korzystanie z programu komputerowego, w przypadku świadczenia usługi licencyjnej przez podatnika od wartości dodanej mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty, lecz spoza Polski, na rzecz polskiego podatnika podatku VAT, podlega z tytułu importu usług opodatkowaniu zawsze w Polsce (tak również: Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 31 stycznia 2005 r., PP/443-310-1/04). Powyższe zasady wynikają z prawa wspólnotowego, stąd z pewnością takie same zasady funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej (np. w Holandii). Zatem faktura otrzymana od zagranicznego kontrahenta nie powinna zawierać VAT naliczonego przez podmiot wystawiający fakturę, a jeżeli zawiera VAT należy poinformować dostawcę, że nabywca jest podatnikiem VAT w Polsce (oraz podać numer NIP), transakcja będzie podlegała rozliczeniu VAT w Polsce i poprosić o korektę faktury (wystawienie jej bez VAT).

Import usług należy udokumentować fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się według kursów średnich NBP z dnia wystawienia faktury (§ 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu, w którym zagraniczny kontrahent wystawił fakturę (art. 19 ust. 19 w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Podatek należny wykazuje się w deklaracji za ten właśnie miesiąc. Jednocześnie jest to podatek naliczony, podlegający odliczeniu (art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: