Fotoradar a Straż Miejska

Pytanie:

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił się popełnienia wykroczenia określonego w Art. 92 Kodeksu Wykroczeń w zw. z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych niestosując się do znaku B-33 ograniczenie prędkości\". W wezwaniu są wymienione propozycje: 1.Jeżeli to ja prowadziłem to mogę przyjąć zaocznie mandat karny w wysokości określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada w sprawie grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. 2. Jeżeli to nie ja jestem sprawcą to mam obowiązek wskazać komu powierzyłem pojazd w tym czasie (art. 78 ust.4 Prawa o ruchu drogowym). 3. W razie odmowy przyjęcia mandatu zaocznego należy się stawić do Referatu Wykroczeń w Straży Miejskiej w Warszawie (art. 54 KPW). Ponieważ słyszałem, że Trybunał Konstytucyjny kilka razy zajmował się sprawą fotoradarów w Straży Miejskiej i kompetencjami w nakładaniu grzywien, punktów karnych i możliwościami kierowania takich spaw do sądów oraz uchylał nowelizacje Prawa o ruchu drogowym , proszę o informację jaki jest stan prawny na dzisiaj. W moim przypadku samochód jest zarejestrowany na mnie ale w firmie jest do dyspozycji kilku osób i ponieważ zdjęcie jest niewyraźne nie mogę w 100% ustalić kto naprawdę nim jechał 20 maja br. Na końcu oświadczenia przysłanego przez Straż Miejską do wypełnienia jest taka informacja: \"Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 30 dni w wypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu ( art. 97 kpw ). Jak to rozumieć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W obecnym stanie prawnym Straż Miejska posiada uprawnienia do dokonywania kontroli w zakresie czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, ale tylko w pewnym zakresie określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Art. 129b ust. 2 tej ustawy stanowi, że Straż Miejska ma prawo przeprowadzać kontrolę wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie. Pod pojęciem tych urządzeń należy rozumieć m.in. wideorejestratory oraz cyfrowe fotoradary (R. Stefański „Prawo o ruchu drogowym. Komentarz” Wydawnictwo LEX 2008 r., wyd. III). Przepis ten obowiązuje w polskim systemie prawa od 24 lipca 2007 r., a wprowadzono go ustawą nowelizującą Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wiązała się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. U 1/2007 r.), który stwierdził, że przyznanie Straży Miejskiej kompetencji do kontrolowania ruchu drogowego w rozporządzeniu (chodzi o nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego) jest niezgodne z Konstytucją. Uprawnienia takie mogły wynikać tylko z aktu rangi ustawowej i w związku z tym ustawodawca dokonał opisanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Po drugie Straż Miejska może nakładać grzywny w drodze mandatów karnych m.in. za wykroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi podstawę do nakładania grzywien za niestosowanie się do znaków drogowych. Podstawą wymierzenia grzywny może być ten przepis lub art. 97 kw (straż też ma uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenie tego przepisu, a stanowi on o wykraczaniu przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych – chodzi o przepisy inne niż art. 84-103a kw). Wykroczenia, za które strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 208 poz. 2026).

Liczba punktów karnych za dane wykroczenie została ustalona w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 236 poz. 1998). Wysokość grzywien wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003 r., Nr 208 poz. 2023).

Niewskazanie kierującego pojazdem w danych okolicznościach, do czego zobowiązuje art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, może wiązać się z nałożeniem na Pana grzywny z art. 97 kw w wysokości do 3 tys. zł. Taką możliwość dopuścił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. I KZP 8/2010). Z drugiej jednak strony nie można wymagać od właściciela przedsiębiorstwa, aby wiedział, kto konkretnie i o której godzinie korzystał z firmowych pojazdów. Żaden przepis nie nakłada obowiązku prowadzenia ewidencji osób korzystających z danego pojazdu (postanowienie Sądu Rejonowego w Zamościu, sygn. VII W 223/2009). Może Pan, nie będąc pewnym kto konkretnie kierował pojazdem, wskazać osoby, które mogły kierować samochodem w danym dniu, a dalszymi czynnościami zajmie się już organ prowadzący postępowanie. W przypadku niewyraźnego zdjęcia istnieje możliwość uchylenia mandatu (jeśli zostałby przyjęty) bądź umorzenia postępowania (jeśli odmówiłby Pan przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu) w postępowaniu sądowym, oczywiście przy założeniu, że nie udałoby się wykazać kto kierował pojazdem.

Treść informacji, o którą Pan pyta należy rozumieć w ten sposób, że organ, który ujawni wykroczenie drogowe ma czas 30 dni liczonych od stwierdzenia popełnienia wykroczenia na nałożenie mandatu. Ponieważ wykroczenie zarejestrowano za pomocą fotoradaru, to przyjmuje się, że datą ujawnienia (stwierdzenia) czynu jest data odczytania zarejestrowanych wykroczeń (Lewiński Janusz „Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 432). Może to być zarówno data popełnienia wykroczenia, jak i data późniejsza (jak w Pana pytaniu). Innymi słowy, odczytanie zdjęć zrobionych przez ten fotoradar mogło nastąpić np. dopiero w połowie czerwca i od dnia, w którym nastąpiło to odczytanie zaczął biec 30-dniowy termin na nałożenie mandatu. Dlatego też dopuszczalne jest wysyłanie mandatów za wykroczenia popełnione kilka miesięcy wcześniej, ponieważ liczy się czas ujawnienia wykroczenia, a nie jego rzeczywistego popełnienia i zarejestrowania przez fotoradar. Przekroczenie tego terminu stanowi naruszenie przepisów prawa i nie daje już podstaw do ukarania mandatem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Jesien

18.7.2010 21:46:22

Re: Fotoradar a Straż Miejska

Witam A jeśli fotoradar jest przenosiny ustawiane na stojaku, odczyt jest natychmiastowy. Tego typu urządzenie jest ustawiane ręcznie, wykonywany test poprawności działania i obsługiwany przeważnie przez dwie osoby

Jesien

18.7.2010 15:15:5

Re: Fotoradar a Straż Miejska

Witam A jeśli fotoradar jest przenosiny ustawiane na stojaku, odczyt jest natychmiastowy. Tego typu urządzenie jest ustawiane ręcznie, wykonywany test poprawności działania i obsługiwany przeważnie przez dwie osoby

Jesien

18.7.2010 13:12:11

Re: Fotoradar a Straż Miejska

Witam A jeśli fotoradar jest przenosiny ustawiane na stojaku, odczyt jest natychmiastowy. Tego typu urządzenie jest ustawiane ręcznie, wykonywany test poprawności działania i obsługiwany przeważnie przez dwie osoby

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2017

  Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

  Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

 • 13.1.2018

  Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

  Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy (...)

 • 5.7.2018

  Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Kierowcy nie będą musieli wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu (...)

 • 17.1.2018

  Na co uważać zimą...

  Służby apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu urządzeń grzewczych i gazowych oraz o unikanie wchodzenia na lód na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Zimą (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)