Garaż blaszak jako ekspozycja

Pytanie:

Posiadam firmę handlową, która m.in. w swojej ofercie posiada garaże blaszaki, altany ogrodowe itp. Sklep znajduje się na terenie dzierżawionej, ogrodzonej działki o pow. 25 arów. Czy w ramach ekspozycji może stać na działce garaż blaszak o wymiarach 5x7 m jako towar handlowy, który jest przeznaczony do sprzedaży? Garaż ten nie jest w jakikolwiek sposób wykorzystywany (stoi pusty). Służy on do pokazania materiałów z jakich jest wykonywany, jaka jest możliwość zastosowania automatyki, z jakich materiałów jest możliwość wykonania przedmiotowych garaży (profil blachy, kolorystyka ), itp. Czy w takim wypadku jest potrzeba zgłaszać taką ekspozycję do Urzędu Miasta wydział budownictwa? Analogiczna sytuacja jest z altanami ogrodowymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 25 ustawy prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

Ustawodawca w art. 30 ust. 1 w/w ustawy wymienił enumeratywnie obiekty które wymagają jedynie zgłoszenia. Zgodnie bowiem z niniejszym przepisem:

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

  1. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;
  2. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
  3. wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;
  4. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: a)krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, c) na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;
  5. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Powyższe wyliczenie jest katalogiem zamkniętym.

Jak wynika w powyższego stawianie blaszanych garaży i altan wyłącznie w ramach ekspozycji nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: