Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Pytanie:

"Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca prawo jazdy wydane w Hong - Kongu może kierować pojazdami w Polsce i UE? Czy w/w osoba może na podstawie posiadanego prawa jazdy uzyskać prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami na terenie Polski i UE, jeżeli tak to jakie warunki może spełnić? "

Odpowiedź prawnika: Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Kwestia uprawnień do kierowania pojazdami jest ujęta w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy

2) państwo:

a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44)

b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a

- w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy

Aby obywatel Hongkongu mógł kierować pojazdami w Polsce, to wzór jego prawa jazdy musi być zgodny z wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Hongkong nie jest stroną tej Konwencji). Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji, to warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Ponadto osoba, która posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy.

Możliwość dopuszczenia obywatela Hongkongu do poruszania się po krajach Unii Europejskiej wynika z odpowiednich przepisów poszczególnych państw. Niewykluczone, że mogą one wymagać spełnienia innych warunków w celu dopuszczenia obywateli określonych państw do poruszania się po drogach krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika