e-prawnik.pl Porady prawne

Dla cudzoziemca porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

  Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

  Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
 • Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

  Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać (...)

  Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

  Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

  Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 • Spółka z.o.o. w Anglii

  Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

  Spółka z.o.o. w Anglii
 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca prawo jazdy wydane w Hong (...)

  Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu
 • Osoby niepożądane

  Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

  Osoby niepożądane
 • Akt notarialny przed notariuszem za granicą

  Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce (...)

  Akt notarialny przed notariuszem za granicą
 • Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

  Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. W najbliższym czasie chcę (...)

  Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE
 • Podwójne obywatelstwo a nieruchomość dla spółki

  Od 20 lat mieszkam i prowadzę interesy w Kanadzie. Posiadam obywatelstwo polskie (wynikające z mojego pochodzenia) i kanadyjskie (nabyte). 2 lata temu założyłem w Polsce sp. z o.o. (100% udziałów). (...)

  Podwójne obywatelstwo a nieruchomość dla spółki
 • Konkubinat a status uchodźcy

  Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (...)

  Konkubinat a status uchodźcy
 • Pobyt stały i czasowy małżonka Polki

  Jestem Białorusinem i mam żonę Polkę. Mieszkamy w USA. Chcemy przeprowadzić się do Polski. Wjeżdżam do Polski na wizę. O jaki pobyt muszę się starać? Stały czy czasowy? Po jakim czasie będę (...)

  Pobyt stały i czasowy małżonka Polki
 • Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

  Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została (...)

  Zamieszkanie Amerykanina w Polsce
 • Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

  Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu (...)

  Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód
 • Rezydent a wizy Schengen

  Co sie zmieni dla osób z pobytem czasowym w Polsce w przypadku przystąpienia Polski do układu Schengen? Czy te osoby będą potrzebować wiz do krajów Schengen?

  Rezydent a wizy Schengen
 • NIP i PESEL dla obcokrajowca

  Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

  NIP i PESEL dla obcokrajowca
 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej części Rosji mogą się (...)

  Repatriacja z Białorusi
 • Przywożone własne dewizy a podatek

  Obywatelka Kanady, posiadająca również polskie obywatelstwo, przez ostatnich 18 lat przebywała w Kanadzie, tam wykonując zawód artystyczny (jest malarką), zarobiła określone pieniądze, które (...)

  Przywożone własne dewizy a podatek
 • Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

  Jestem obywatelką niemiecką, mieszkającą w Polsce, posiadającą kartę stałego pobytu. Jestem właścicielem nieruchomości - działki z domem jednorodzinnym, którą nabyłam w grudniu 2004 roku. (...)

  Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca
 • Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości

  Czy osoba z obywatelstwem niemieckim i polskim, nieposiadająca ani dowodu osobistego, ani paszportu polskiego, zamieszkała w Niemczech, może kupić dom jednorodzinny w Polsce?

  Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości
 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

  Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), występuje z oskarżeniem (...)

  Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym
 • Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Czy obywatel Bułgarii, który obecnie przebywa na terenie Polski i posiada ważną kartę czasowego pobytu, może być dopuszczony do przetargu na sprzedaż nieruchomości? Jeśli tak, to na jakich zasadach? (...)

  Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • Zabytek w spadku

  Polak nabył nieruchomość - zabytkowy dworek będący pod opieką konserwatora zabytków. Nie wiem, czy nabył go do majątku wspólnego czy odrębnego. Jego żoną jest Niemka, mają syna. Polak umarł (...)

  Zabytek w spadku
 • Zatrudnianie cudzoziemca

  Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, (...)

  Zatrudnianie cudzoziemca
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

  Dwa lata temu wyszłam za mąż za Belga. Mąż nadal ma stały adres zamieszkania w Belgii, który to adres również widnieje na mojej karcie tymczasowego pobytu (ważna na 5 lat). Natomiast mój adres (...)

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
 • Pobyt w celu połączenia się z rodziną

  Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach (...)

  Pobyt w celu połączenia się z rodziną
 • Komandytariusz spoza obszaru UE

  Chcę założyć spółkę komandytową. Komandytariuszem ma być osoba spoza obszaru UE. Czy są jakieś przeszkody, aby taka osoba była komandytariuszem w spółce? Jakie ewentualnie warunki powinien (...)

  Komandytariusz spoza obszaru UE
 • Pozwolenie na budowę domu przez cudzoziemca

  Jestem obywatelką Austrii i właścicielką w Polsce gruntu z rozpoczętą budową baru gastronomicznego, który odziedziczyłam po zmarłam mężu - Polaku. Chciałabym jednak wystąpić o przekształcenie (...)

  Pozwolenie na budowę domu przez cudzoziemca
 • Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy przedstawiciele pakistańskiej firmy zwracają się do polskiej firmy, aby przysłała im zaproszenia w celu otrzymania polskich wiz? Firma pakistańska jest (...)

  Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych
 • Zmiana nazwiska cudzoziemca po ślubie

  Cudzoziemiec zawiera małżeństwo w polskim USC i zgodnie ze złożonym oświadczeniem, po ślubie będzie nosić nazwisko inne niż rodowe (połączone swoje i męża). Art. 72 ust. 3 Ustawy o Cudzoziemcach (...)

  Zmiana nazwiska cudzoziemca po ślubie
 • Zmiana nazwiska przez cudzoziemca

  Wojewoda udziela cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie małżeństwa z obywatelem RP. W decyzji udzielającej powyższe zezwolenie oraz w karcie pobytu znajduje się nazwisko (...)

  Zmiana nazwiska przez cudzoziemca
 • Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipotecznie

  Znalazłam się w patowej sytuacji. W maju 1999 roku podpisaliśmy z mężem i mamą umowę kredytu hipotecznego w PKO BP SA na remont domu. Do 2002 roku spłaty przebiegały terminowo. Ze względu na (...)

  Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipotecznie
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

  Jak zdefiniowany jest tzw. "drugi dom" w myśl ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową bez (...)

  Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP
 • Wiza wjazdowa

  Obcokrajowiec, żona Polaka, czeka na wydanie decyzji o zgodzie na pobyt czasowy, a dość pilnie powinna pojechać do kraju pochodzenia. Wjechała do Polski na wizie jednorazowej, więc jak wyjedzie, (...)

  Wiza wjazdowa
 • Wymiana karty pobytu

  Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia (...)

  Wymiana karty pobytu
 • Nabycie przez cudzoziemca lokalu na cele biurowe

  Czy spółka z o.o., z udziałem kapitału zagranicznego białoruskiego (100 %), może zakupić w Polsce lokal biurowy bez uzyskania zezwolenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji?

  Nabycie przez cudzoziemca lokalu na cele biurowe
 • Zakup lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca

  Mój znajomy obywatel Irlandii (UE) - chciałby zakupić kilka apartamentów mieszkalnych. Apartamenty są budowane przez dewelopera w Warszawie. Czy jest potrzebna dodatkowa zgoda z Ministerstwa?

  Zakup lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca
 • Wystawienie zaproszenia cudzoziemcowi

  Mój chłopak jest Nigeryjczykiem, który mieszka teraz w Holandii. Wiem, że aby przyjechać do Polski musi się starać o wizę. Wystąpił on o tę wizę w lipcu, niestety nie dostał jej. Chciałam (...)

  Wystawienie zaproszenia cudzoziemcowi
 • Odmowa wydania wizy

  Zaprosiłam do Polski obywatela Nigerii, który teraz przebywa na studiach w Holandii. Starał się on o wizę do Polski, niestety nie dostał jej. Czy są jakieś kryteria przyznawania wizy do Polski (...)

  Odmowa wydania wizy
 • Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie

  Jakie obywatelstwo będzie miało dziecko urodzone w Polsce (rodzice nie są obywatelami polskimi) ?

  Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie

1

2