Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Pytanie:

"Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu posiada też zameldowanie na czas określony w miejscu zamieszkania). Małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci. W małżeństwie nie układa się najlepiej i żona nosi się z zamiarem rozwodu, jednakże nie chciałaby stracić prawa pobytu w Polsce - chciałaby uzyskać takie prawo na stałe. Jakie warunki musi spełnić Ukrainka, aby uzyskać prawo stałego pobytu w Polsce? Czy może się o to ubiegać już po 3 latach małżeństwa tj. we wrześniu bieżącego roku i czy musiałby na to wyrazić zgodę mąż? Jaki wpływ na uzyskanie prawa stałego pobytu miałoby ewentualne wniesienie sprawy rozwodowej do sądu?"

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Jak rozumiemy pytanie dotyczy możliwości uzyskania zezwolenia na osiedlenie się. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

 1. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 3. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
 4. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

Jeśli zatem małżeństwo zostało zawarte we wrześniu 2004 r. to żona we wrześniu 2007 r. może zacząć ubiegać się o wydanie jej zezwolenia na osiedlenie się, o ile przez te trzy lata przebywała nieprzerwanie na terytorium RP. Zgoda męża na staranie się przez żonę o zezwolenie na osiedlenie się nie jest potrzebna.

Pobyt uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
 • potrzebą uzyskania dokumentu podróży;
 • leczeniem cudzoziemca.

Należy podkreślić, że do postępowania o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi małżonkowi obywatela polskiego stosuje się art. 55 w/w. ustawy. Oznacza to, że organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że:

 • jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej;
 • małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;
 • małżonkowie nie zamieszkują wspólnie;
 • małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa;
 • małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
 • małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą;
 • jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.

Jeśli zatem zachodzi jedna z powyższych okoliczności zezwolenie nie zostanie udzielone. Organ odmówi też udzielenia zezwolenia na osiedlenie się jeśli ubiegający się nie spełnia wymogów, przewidzianych w art. 64 ust. 1 ustawy. Rozwiązanie małżeństwa w drodze rozwodu przed uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się będzie zatem stanowiło przesłankę odmowy udzielenia zezwolenia. Orzeczenie rozwodu po uzyskaniu decyzji w sprawie zezwolenia na osiedlenie się nie będzie stanowiło przesłanki do cofnięcia tego zezwolenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika