NIP i PESEL dla obcokrajowca

Pytanie:

Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL jeżeli jest

 1. zameldowany w Polsce na pobyt stały lub
 2. pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Tak wynika z art. 31 a ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Tym samym dla uzyskania numeru PESEL należy w pierwszej kolejności wykonać obowiązek meldunkowy.

Zameldować się na pobyt stały może cudzoziemiec który posiada:

 • zezwolenie na  osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • status uchodźcy,
 • zgodę na pobyt tolerowany.

Taki cudzoziemiec zgłasza dane wymagane do zameldowania oraz okazuje kartę pobytu wydaną w związku z wymienionymi powyżej okolicznościami, albo okazuje decyzje organów wydane w powyższych sprawach.

Zameldowania na pobyt czasowy może dokonać cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie okoliczności wymienionych powyżej, a także cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz osoba starająca się o nadanie statusu uchodźcy. Dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, cudzoziemiec zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec będący podatnikiem (np. z tytułu uzyskiwania dochodów) w Polsce jest również zobowiązany do uzyskania numeru NIP. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości (np. paszportu lub karty pobytu) oraz numer ewidencyjny PESEL.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • PESEL w punktach sprzedaży węgla

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, kupując węgiel, musisz podać swoje dane. Niebawem jednak za sprawą UODO zakres pozyskiwanych danych ma ulec ograniczeniu.

 • Łatwiejszy dostęp do danych z rejestru PESEL

  W ramach wprowadzonych ułatwień, wnioskodawcy m.in. obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne, nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru (...)

NA SKÓTY