Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Pytanie:

"Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została skazana za przestępstwo polegające na utrzymywaniu stosunków seksualnych z osobą 16- letnia. Były to stosunki całkowicie dobrowolne. Mąż obywatelki polskiej został skazany na karę 30 dni pozbawienia wolności. Małżonkowie mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce i perspektywę pracy w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej. Jakie wymogi muszą być spełnione, żeby uzyskać prawo stałego pobytu w Polsce lub prawo do wykonywania pracy w Polsce? W przypadku karalności w miejscu dotychczasowego miejsca zamieszkania czyli w USA, jakie, jeśli w ogóle, istnieją restrykcje w przedmiocie udzielenia pozwolenia na pobyt stały. jakie przepisy regulują to zagadnienie i gdzie je możną znaleźć."

Odpowiedź prawnika: Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dziennik Ustaw z  2006 r., nr 234, poz. 1694). Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że na mocy porozumienia zawartego między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych obywatel amerykański jest zwolniony z obowiązku posiadania wizy o ile jego pobyt na terytorium RP nie przekroczy 90 dni i o ile nie zamierza pozostać w Polsce na pobyt stały. W Państwa przypadku, dobrym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a po jego uzyskaniu zwrócenie się do konsula RP w USA o wydanie wizy wjazdowej w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Podstawą udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest sam fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelką polską (tak wynika z art. 53 ust. 1 pkt. 6 ustawy o cudzoziemcach). Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia należy wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu (a więc właściwego ze względu na miejsce gdzie małżonkowie zamierzają mieszkać po przyjeździe do Polski). Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula (dane teleadresowe polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych). 

 Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wniosek składa się na formularzu. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zawiera:

  1. dane cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia;

  2. miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i miejsce zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa;

  4. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat, oraz  o poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. wskazanie środków utrzymania.

Do wniosku należy dołączyć fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia.

Fakt skazania męża może mieć wpływ na jego prawo do pozostawania w Polsce. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt. 3) w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, przechowuje się dane cudzoziemca, który został skazany:

  • w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

  • za granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego;

Dane cudzoziemca umieszcza się w ww. wykazie na okres 5 lat od zakończenia odbywania kary na podstawie ww. wyroków.

Figurowanie w ww. wykazie jest podstawą wydania decyzji w sprawie wydalenia  oraz decyzji odmownej w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika jednak czy mąż się w ww. wykazie znajduje ani czy popełniony przez niego czyn może być podstawą do dokonania wpisu w wykazie.

Ogólne informacje o uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców można znaleźć   artykule:

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • naxii 2018-02-13 01:30:53

    Jestem obywatelem Amerykańskim już na emeryturze i planuję związać się z obywatelką Polski oraz w Polsce zamieszkać.Jakie muszę spełnić warunki swoim kraju jak i kraju małżonki czyli Polsce?Jak wyglądać będzie nasza sprawa emerytalna?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika