Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

Pytanie:

Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), występuje z oskarżeniem prywatnym o czyn z art. 212 paragraf 1 k.k. przeciwko obywatelowi Polski. Czy na mocy prawa międzynarodowego i polskiego jest dopuszczalne powództwo prywatnoskargowe apatrydy, to jest o czyn z art 212 par1 k.k.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ochrona dobrego imienia i czci jest jednym z fundamentalnych praw człowieka a prawo do dochodzenia ochrony tego prawa przed sądami powszechnymi jest zagwarantowane bez względu na fakt posiadania obywatelstwa. Jest to standard wynikający m.in. z wiążących Polskę w tym zakresie umów międzynarodowych tj. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jeśli zatem na szkodę osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zostało popełnione przestępstwo i zachodzą przesłanki do objęcia tego czynu polską ustawą karną oraz kognicją polskich sądów to nie ma podstaw do odmówienia takiej osobie ochrony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY