Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Pytanie:

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać sie o wymienienie swojego prawa jazdy wydanego w Tajlandii na polskie prawo jazdy? Czy w/w cudzoziemiec może otrzymać polski dowód osobisty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie wymiany prawa jazdy z tajskiego na polskie należy stwierdzić, że przepisy dopuszczają taką możliwość. Art. 94 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że osoba, która posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą i zamieszkuje na terytorium Polski może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy (staroście). Jeśli jednak zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 5 poz. 40), to dodatkowym warunkiem uzyskania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. Chodzi tutaj o wzór krajowego prawa jazdy znajdujący się w załączniku nr 6 do Konwencji.

Kwestia możliwości uzyskania polskiego dowodu osobistego jest już bardziej skomplikowana. Po pierwsze polski dowód osobisty może otrzymać obywatel polski, gdyż poza faktem stwierdzania tożsamości dowód osobisty poświadcza obywatelstwo polskie (art. 1 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – Dz. U. z 1974 r., Nr 139 poz. 993). Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium RP ma obowiązek posiadania dowodu osobistego zasadniczo od ukończenia 18 roku życia. Cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może uzyskać obywatelstwo nie spełniając powyższych warunków (art. 8 ustawy o obywatelstwie polskim – Dz. U. z 2000 r., Nr 28 poz. 353). Drugą możliwością uzyskania obywatelstwa polskiego jest pozostawanie przez okres co najmniej 3 lat w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, pod warunkiem, że cudzoziemiec zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu. Możliwe jest uzyskanie obywatelstwa polskiego także w sytuacji, gdy w chwili zawierania związku małżeńskiego małżonek cudzoziemca nie posiadał jeszcze obywatelstwa polskiego, ale nabył je po zawarciu małżeństwa (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. II OSK 1098/2006). Cudzoziemiec pozostający w związku małżeńskim z Polką musiałby w terminie 3 lat złożyć odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Organem właściwym w tych sprawach jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wzory zaświadczeń i wniosków określa Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 18 poz. 231).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Wymiana prawa jazdy

  W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

  Obciążenie kierowcy kosztami wymiany prawa jazdy, gdy jest ona następstwem działań organów władzy samorządowej, nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

NA SKÓTY