Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Pytanie:

"Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy przedstawiciele pakistańskiej firmy zwracają się do polskiej firmy, aby przysłała im zaproszenia w celu otrzymania polskich wiz? Firma pakistańska jest zainteresowana współpracą z naszą firmą."

Odpowiedź prawnika: Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Zaproszenie może być potwierdzeniem konieczności posiadania określonych środków finansowych, wymaganych do wjazdu na terytorium RP, czyli ułatwi wjazd. Zaproszenie  wydaje się nieodzowne dla uzyskania wizy pobytowej w celu odwiedzin, jednak jeżeli przedstawiciele pakistańskiej firmy chcą podjąć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o otrzymanie wizy pobytowej w celu podjęcia działalności gospodarczej. Rodzaje takich wiz to wiza krótkoterminowa (3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu) i długoterminowa (rok w okresie ważności wizy).

Zaproszenia wystawia osoba zamieszkała w Polsce albo polskie przedsiębiorstwo. Jest to regulowane przez przepis art. 16 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi, iż zaproszenie mogą wystawić:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;

 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE; 

 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W zaproszeniu zamieszcza się: 

 1. dane zapraszającego:

  a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, zawód, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości lub 

  b) firmę albo nazwę, numer REGON oraz siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

 2. imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym; 

 3. imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani; 

 4. zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 5. określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca; 

 6. nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest nim wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, lub siedzibę zapraszającego.

 7. datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń; 

 8. podpis zapraszającego. 

Co istotne, to zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku. Prowadzi ją wojewoda. Na żądanie organu, który przyjął wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, zapraszający jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, a w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika