Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Pytanie:

Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy przedstawiciele pakistańskiej firmy zwracają się do polskiej firmy, aby przysłała im zaproszenia w celu otrzymania polskich wiz? Firma pakistańska jest zainteresowana współpracą z naszą firmą.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zaproszenie może być potwierdzeniem konieczności posiadania określonych środków finansowych, wymaganych do wjazdu na terytorium RP, czyli ułatwi wjazd. Zaproszenie  wydaje się nieodzowne dla uzyskania wizy pobytowej w celu odwiedzin, jednak jeżeli przedstawiciele pakistańskiej firmy chcą podjąć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o otrzymanie wizy pobytowej w celu podjęcia działalności gospodarczej. Rodzaje takich wiz to wiza krótkoterminowa (3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu) i długoterminowa (rok w okresie ważności wizy).

Zaproszenia wystawia osoba zamieszkała w Polsce albo polskie przedsiębiorstwo. Jest to regulowane przez przepis art. 16 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi, iż zaproszenie mogą wystawić:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;

 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE; 

 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W zaproszeniu zamieszcza się: 

 1. dane zapraszającego:

  a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, zawód, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości lub 

  b) firmę albo nazwę, numer REGON oraz siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

 2. imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym; 

 3. imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani; 

 4. zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 5. określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca; 

 6. nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Jest nim wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, lub siedzibę zapraszającego.

 7. datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń; 

 8. podpis zapraszającego. 

Co istotne, to zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku. Prowadzi ją wojewoda. Na żądanie organu, który przyjął wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, zapraszający jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, a w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY