Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Pytanie:

"Bardzo prosiłbym o pomoc w jaki sposób mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego z 2010 roku?"

Odpowiedź prawnika: Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawyz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014r. Nr 121 – j.t.) oraz ustawy z dnia17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego.

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych w tymw szczególności wyjaśnienie, czy istnieją w niniejszej sprawie podstawy do kasacji czy też do innego rozstrzygnięcia sprawy.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku przysługuje stronie prawo wniesienia skargi kasacyjnej do SąduNajwyższego / Art. 3981 § 1 k.p.c/ .

Podkreślić jednak należy, że postępowanie toczące się na skutek wniesienia skargi kasacyjnej ma odmienny charakter, niż postępowania toczące się przed sądami powszechnymi rozpoznającymi sprawę. Postępowanie toczące się przed sądem pierwszej oraz drugiej instancji ma na celu merytoryczne rozpoznanie sprawy. Rolą zaś Sądu Najwyższego (kasacyjnego) jest kontrola legalności zaskarżonego orzeczenia, a nie kontrola prawidłowości ustaleń faktycznych. Zaznaczyć jednocześnie wypada, że zaskarżeniu podlega orzeczenie sądu II instancji i do tego orzeczenia winny być kierowane ewentualne zarzuty.

W przeciwieństwie do apelacji, skargę kasacyjną można oprzeć na ściśle określonych przyczynach stanowiących jej podstawy. Podstawy te zostały określone w art. 398 3 § 1 k.p.c., zgodnie z którym skargę kasacyjną strona może oprzeć na:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. W postępowaniu kasacyjnym nie jest również dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 398 3 § 3 k.p.c. , 398 13 § 2 k.p.c.).

Skarga kasacyjna nie zostanie przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania, nawet w przypadku gdy zostaną stwierdzone pewne uchybienia sądu orzekającego, jeżeli na gruncie rozpoznawanej sprawy nie powstanie:

1) istotne zagadnienie prawne;

2) potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,

3) nieważność postępowania

oczywista zasadność skargi kasacyjnej /Art. 3989 § 1. k.p.c./.

Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu, który wydał wyrok w II instancji. Poza w/w wymaganiami formalnymi istnieją inne ograniczenia w zakresie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej. Takim ograniczeniem jest np. wartość przedmiotu sporu, o której Pani wspomina.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego uważamy, że w przedmiotowym przypadku nie zaistniały na gruncie niniejszej sprawy wyjątkowe okoliczności, które uzasadniałyby złożenie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Nie powstało bowiem istotne zagadnienie prawne wymagające wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy. Nie jest potrzebna również wykładnia przepisów prawnych mających zastosowanie w sprawie. O ile więc nie doszło do naruszeń powodujących nieważność postępowania ( a tego bez możliwości wglądu w akta postępowania nie możemy jednoznacznie stwierdzić), brak jest podstaw do składania skargi kasacyjnej. Zwłaszcza, że okoliczności przedmiotowej sprawy nie pozwalają na przyjęcie, że skarga kasacyjna byłaby oczywiście uzasadniona. Zarzuty zaś które mogłyby być formułowane w niniejszej sprawie odnosić się mogą jedynie do ustaleń faktycznych, a te nie mogą być kwestionowane w drodze skargi kasacyjnej.

Niemniej jednak, jeżeli Pan uważa, że w przedmiotwej sprawie zaistniały podstawy do złożenia skargi kasacyjnej, to wskazujemy, że złożenie takiej skargi wymaga przedewszystkim zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata. Istniej w postępowaniu kasacyjnym tzw. przymus adwokacki, chcąc więc złożyć skargę kasacyjną w pierwszej kolejności powinnien Pan udzielić pełnomocnictwa, lub złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W dalszej kolejności, aby wnieść skargę kasacyjną powinnien Pan złożyć ją razem z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Niemniej jednak aby wniosek o przywrócenie terminu był uzasadniony, to musi Pan wykazać przyczyny, które spowodowały, że bez własnej winy nie mógł Pan dochować terminu, np. osoba nieuprawniona odebrała wyrok z uzasadnieniem i nie oddała go Panu w terminie umożliwiającym złożenie skargi. Nie jest w naszej ocenie uzasadnionym powodem wniosku o przywrócenie terminu, ani też uzasadnioną podstawą wniesienia skargi kasacyjnej błąd co dowartości przedmiotu sporu. Co więcej błąd ten mógł być przez Pana rozpoznany i naprawiony w trakcie postępowania. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika