Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

Pytanie:

"Firma jest małym podatnikiem. Skorzysta za 2007 r. z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Z ustawy podatkowej nie wynika obowiązek poinformowania urzędu, ale wskazuje na to art. 32 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Czy trzeba powiadomić urząd skarbowy o skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji? Art. 32 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wskazuje, że beneficjent pomocy może poinformować o skorzystaniu z pomocy publicznej. W składanej deklaracji CIT-8 nie ma miejsca na uwidocznienie takiej informacji. W jaki sposób tego dokonać?"

Odpowiedź prawnika: Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

Zgodnie z art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jak stanowi art. 16k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nakłada na podmioty udzielające pomocy obowiązek wydania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji, podmiot udzielający tej pomocy wydaje to zaświadczenie w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. W tej sytuacji organ podatkowy działa z urzędu., jednak organ podatkowy nie ma możliwości wydania zaświadczenia z urzędu w sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi skorzystania z ulgi podatkowej udzielonej na podstawie aktu normatywnego. Podatnicy korzystający z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych muszą zatem zgłaszać ten fakt w urzędzie skarbowym, jeśli chcą uzyskać zaświadczenia o pomocy de minimis. Przepisy nie określają, w jakiej formie należy dokonać zgłoszenia, więc wydaje się, iż wystarczy zwykła forma pisemna.

Powyższe znajduje potwierdzenie w literaturze podatkowej (tak: E. Matyszewska, Podatnicy nie zawiadamiają o jednorazowej amortyzacji, Gazeta Prawna z 7 stycznia 2008 r.).

Zob. również: Szybka amortyzacja


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika