Szybka amortyzacja

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku" dochodowym od osób fizycznych w z 5 marca 2009r   r. wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro, bez stosowania ograniczenia 3,5 tys. zł wartości początkowej środka trwałego. Zgodnie z brzmieniem przepisów tej ustawy limit ten obowiązywał jedynie w latach 2009-2010. W związku z tym od 1.01.2011  nastąpił powrót do poprzednio ustalonej kwoty, a więc 50.000 euro(art. 16K.7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

  Na czym polega szybka amortyzacja? 


Polega ona na jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy określaniu limitu 50.000 euro, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Przykład: 


 • Pan Mateusz jest małym podatnikiem i w lutym 2011 r. nabył 10 środków trwałych, każdy o wartości początkowej 3.400 zł oraz samochód ciężarowy za kwotę 140.000 zł. Chociaż wartość wszystkich środków wyniosła 174.000 zł (10 środków po 3.400 zł oraz jeden za 140.000 zł), do sprawdzenia, czy nie został przekroczony limit 50.000 euro bierze się pod uwagę jedynie środek o wartości 140.000 zł. 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W  2010 r.  maksymalny odpis wynosił 422 000 zł   zł, natomiast w 2011 197.00 zł.

Szybka amortyzacja pozwala więc wliczać w koszty w pełnej wysokości wydatki na zakup majątku, ujmowanych w ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych do momentu, gdy ich zsumowana wartość nie przekroczy w 2011 r. 197 000 zł. 

Których środków trwałych dotyczy?

 

Środki trwałe, zaliczone do grupy 3–8 Klasyfikacji to praktycznie wszystkie środki trwałe z wyjątkiem budów i budowli (ujętych w grupie 1–2 Klasyfikacji). Chodzi o następujące środki trwałe:  • Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT) • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) • Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5 KŚT) • Urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) • Środki transportu (grupa 7 KŚT) – za wyjątkiem samochodów osobowych • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT) 


Kto może skorzystać z szybkiej amortyzacji?

Do tzw. szybkiej amortyzacji, uprawnieni są:


 • podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem że ani w roku rozpoczęcia działalności ani w okresie 2 lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki mniemającej osobowości prawnej lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 •  
 • mali podatnicy, czyli ci, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1200.000 euro, a więc za 2010r. są to obroty nie przekraczające 4,736,000. złotych, oprócz tego małymi podatnikami mogą być również podatnicy podatku VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

Nowa metoda amortyzacji dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą

 

Jak wskazano, omawiana metoda amortyzacji jest dostępna dla małych podatników, a także dla podatników rozpoczynających działalność. W tym miejscu należy więc wskazać, kogo ustawodawca uznaje za podatnika rozpoczynającego działalność, skoro również taki podatnik może skorzystać z tej  metody.


W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, regulacje te nie mają zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PIT).

W przypadku zaś podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wyłączeniu podlegają podatnicy rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni: 


 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

 2. w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo 

 3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio przepisy dotyczące wartości rynkowej (art. 16k ust. 11 ustawy o CIT).
Pomoc w postaci tzw. szybkiej amortyzacji, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Podatnicy muszą o tym pamiętać, aby omyłkowo nie zawyżyć kosztów podatkowych. W obecnym stanie prawnym limit pomocy, o której mowa, nie może przekroczyć 200.000 euro w ciągu 3 kolejnych lat.

Przykład:   • Podatnik, będący małym podatnikiem, w 2009 r. otrzymał pomoc z urzędu pracy o wartości 80.000 euro, zaś w lutym 2010 r. umorzono mu zaległość podatkową w wysokości 88.000 euro. W 2011 r. podatnik nabył maszynę produkcyjną za 40.000 euro. Pomimo tego, że jest to jedyny nabyty w 2011 r. środek trwały, podatnik nie może odpisać w koszty całej wartości 40.000 euro, ponieważ przekroczyłyby limit 200.000 euro pomocy de minimis. 


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami);

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r., Nr 21, poz. 86; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zmianami)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika