e-prawnik.pl Porady prawne

Jednostki sektora finansów publicznych w przetargu

Pytanie:

Do Zamawiającego, którym jest Gmina wpłynęły dwa pisma z prośbą o przeprowadzenie zamówienia publicznego. Jedno złożył Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma status jednostki budżetowej. Drugi wniosek złożył Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który ma status zakładu budżetowego gminy. Czy kierownik OPS-u bądź ZWiK-u mogą występować jako Zamawiający, czy musi to za nich zrobić gmina? Czy jednostka budżetowa oraz zakład nie mające osobowości prawnej mogą być stroną umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jednostki sektora finansów publicznych w przetargu

15.1.2009

Zarówno zakład budżetowy jak i jednostka budżetowa jako podmioty sektora finansów publicznych mogą występować jako zamawiający w przetargu. Jednostki te mogą również zawierać umowy. Stosownie do art. 35 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Kwestia, kto konkretnie działa w imieniu jednostki sektora, zależy od statutu a także innych aktów organizacyjnych tej jednostki (a więc kompetencji przyznanych kierownikowi tych jednostek w tych aktach).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ