Konsekwencje remontu bez zgłoszenia

Pytanie:

Wymieniono okna w mieszkaniu usytuowanym w budynku przedwojennym , ale nie jest wpisanym do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora budynków. Zgodnie z art 29 ust.2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 - prawo budowlane taki remont nie wymaga pozwolenia na budowę , ale powinien zostać zgłoszony do dzielnicowego wydziału architektury (art. 30 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 - prawo budowlane). Niestety zgłoszenia nie dokonano. Jakie konsekwencje grożą za wymianę okien w budynku (nie wpisanym do rejestru zabytków) bez dokonania zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie konsekwencji prowadzenia robót budowlanych (art. 3 pkt 7 p.b.), niepolegających na budowie obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 p.b.), prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia są uregulowane w art. 50 p.b.

Zatem podstawową konsekwencją zdarzenia opisanego w sytuacji faktycznej będzie wydanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ podaje przyczynę wstrzymania robót oraz ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. Organ może także nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.  Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana jedna z następujących decyzji:

 1. Nakazująca rozbiórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego – art. 50a pkt 2 p.b.,
 2. Nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo – art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b.
 3. Nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania - art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 51 p.b., i wydaje decyzję:  

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 

2) w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

Wszystkie ww. obowiązki nakładane przez organu nadzoru budowlanego w decyzjach i postanowieniach jest obowiązany wykonać na swój koszt inwestor lub właściciel lub zarządca budynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Jędrek

17.4.2019 15:33:9

Re: Konsekwencje remontu bez zgłoszenia

A czy zgłoszenia wymaga remont elewacji (naprawa) i wymiana terakoty zewnętrznej na balkonach w domu jednorodzinnym i jakie są ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia

gini

5.11.2010 10:58:59

Re: Konsekwencje remontu bez zgłoszenia

Wymiana okien na nowe o takich samych wymiarach nie stanowi remontu, czy też innych robót budowlanych, a przez to nie jest wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie. Organ nadzoru budowlanego nie powinien w ogóle interesować się takimi pracami. Powyższe stanowisko podziela znakomita większość powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Interpretację w powyższym zakresie wydał też Główny Inspektor NB. Na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce interpretacje można przeczytać: "Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ? jeśli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych ? nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy. Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 3.11.2014

  Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

  W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, (...)

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 10.12.2011

  Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

  W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa może również dochodzić do zdarzeń niespodziewanych, zwanych wypadkami losowymi. Takie zajścia mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach firmy, (...)