Kontrola UOKiK

Pytanie:

"Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się okazać? Jakie są prawa kontrolowanego?"

Odpowiedź prawnika: Kontrola UOKiK

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, kontrola u każdego przedsiębiorcy lub każdego związku przedsiębiorców, w zakresie objętym tym postępowaniem.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają odpowiednio: Prezes Urzędu, a na wniosek Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej - wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Prezes Urzędu może również upoważnić do udziału w kontroli w określonych przypadkach:

 • pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli niezbędne są tego rodzaju wiadomości,

- osoby te nazwane zostaną dalej osobami upoważnionymi do udziału w kontroli. 

 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej; 

 • datę i miejsce wystawienia; 

 • imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej, w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób posiadających wiadomości specjalne -  numer ich dowodu osobistego, a w przypadku pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 •  oznaczenie kontrolowanego; 

 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 

 • określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia; 

 •  podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 

 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Kontrolujący jest obowiązany okazać osobie reprezentującej kontrolowanego (a gdy osoba ta jest nieobecna - pracownikowi kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu wszczęcia kontroli),  upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową, a osoby upoważnione do udziału w kontroli -  dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Kopię upoważnienia do przeprowadzenia kontroli pozostawia się kontrolowanemu.

Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u kontrolowanego. W razie konieczności dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, kontrolowany wydaje niezbędne polecenia na żądanie kontrolującego.

Kontrolujący ma prawo do :  

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego;  

 • żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek;  

 • żądania ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli -  od kontrolowanego lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania oraz posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, 

 • kontrolujący może również dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa Urzędu,

 • Prezes Urzędu może wydać postanowienie o zajęciu, w celu zabezpieczenia, akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników informacji oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, jednakże nie dłuższy niż 7 dni. Na postanowienie o zajęciu przedmiotów zażalenie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Osobie upoważnionej do udziału w kontroli przysługują uprawnienia kontrolującego w zakresie: wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego oraz dostępu do akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także do sporządzania z nich notatek oraz uprawnienie do udziału wraz z kontrolującym w przeszukaniu.

Kontrolowany lub osoba uprawniona do jego reprezentowania oraz posiadacz lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu są obowiązani do:

 • udzielenia żądanych informacji; 

 • umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu; 

 • udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników informacji. 

Osoby te mogą odmówić udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisany zostaje przez kontrolującego i kontrolowanego. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany może, w terminie 3 dni od przedstawienia mu go do podpisu, złożyć na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu.  
Kontrolujący powinien dokonać analizy zastrzeżeń, w razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący informuje o tym kontrolowanego na piśmie.  O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika