Kopia mapy zasadniczej

Pytanie:

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej. Art. 52. ust. 1. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym operuje pojęciem kopii mapy w przeciwieństwie do art. 16 ust. 1 mówiącego o kopii urzędowej.Czy to oznacza, że wnioskodawca może złożyć kserokopię map czy też za każdym razem musi uzyskać kopie wraz z pieczątką urzędnika (za co trzeba płacić) i czym w takim razie taka kopia różni się od kopii urzędowej? Czy ustawa uprawnia organ do żądania kilku kopii mapy zasadniczej czy też organ może wymagać tylko jednego egzemplarza?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) mapa zasadnicza jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, w którym zawarte są informacje o rozmieszczeniu przestrzennym ogólno geograficznych obiektów oraz elementów ewidencji gruntów i budynków. Na mapie zasadniczej znajdują się również informacje dotyczące rozmieszczenia nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych sieci uzbrojenia. Mapa zasadnicza stanowi podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Służy również do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych, jest częścią składową krajowego Systemu Informacji o Terenie (SIT). Dane zawarte na mapie zasadniczej wykorzystuje się do planowania zagospodarowania przestrzennego, projektowania, tworzenia katastru nieruchomości, a także do tworzenia map tematycznych (turystycznych, samochodowych itp.).

Okoliczność, że w jednym z przepisów mowa jest o kopii urzędowej, w innym zaś nie precyzuje się, że chodzi o mapę sporządzoną przez urząd nie ma żadnego znaczenia – co do zasady bowiem kopię mapy zasadniczej można otrzymać jedynie w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie można więc uniknąć wymogu przedłożenia kopii przez załączenie samodzielnie sporządzonej odbitki mapy.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie dotyczące ilości wymaganych kopii, wskazać należy,  że z art. 52 wynika, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej. Nie ma więc mowy o większej ilości egzemplarzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

poco

1.8.2014 14:23:37

Re: Kopia mapy zasadniczej

W odpowiedzi nie wyjaśniono czym jest kopia mapy zasadniczej. Po wielu latach współpracy z licznymi urzędami przy wydawaniu DLICP po raz pierwszy wezwano mnie do wykonania projektu na "oryginale kopii mapy zasadniczej" a nie "kserokopii kopii" lub jej skanie. Czyli wracamy z interpretacją przepisów do ery ręcznego kreślenia projektów?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Geoportal - czyli co?

  Geoportal.gov.pl to nowoczesny sposób udostępniania informacji przestrzennej. Jest on portalem mapowym udostępniającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informację (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać (...)

 • Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • Wyprawka szkolna 2018/2019

  Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (...)

NA SKÓTY