Kopia mapy zasadniczej

Pytanie:

"Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej. Art. 52. ust. 1. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym operuje pojęciem kopii mapy w przeciwieństwie do art. 16 ust. 1 mówiącego o kopii urzędowej.Czy to oznacza, że wnioskodawca może złożyć kserokopię map czy też za każdym razem musi uzyskać kopie wraz z pieczątką urzędnika (za co trzeba płacić) i czym w takim razie taka kopia różni się od kopii urzędowej? Czy ustawa uprawnia organ do żądania kilku kopii mapy zasadniczej czy też organ może wymagać tylko jednego egzemplarza?"

Odpowiedź prawnika: Kopia mapy zasadniczej

Według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) mapa zasadnicza jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, w którym zawarte są informacje o rozmieszczeniu przestrzennym ogólno geograficznych obiektów oraz elementów ewidencji gruntów i budynków. Na mapie zasadniczej znajdują się również informacje dotyczące rozmieszczenia nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych sieci uzbrojenia. Mapa zasadnicza stanowi podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Służy również do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych, jest częścią składową krajowego Systemu Informacji o Terenie (SIT). Dane zawarte na mapie zasadniczej wykorzystuje się do planowania zagospodarowania przestrzennego, projektowania, tworzenia katastru nieruchomości, a także do tworzenia map tematycznych (turystycznych, samochodowych itp.).

Okoliczność, że w jednym z przepisów mowa jest o kopii urzędowej, w innym zaś nie precyzuje się, że chodzi o mapę sporządzoną przez urząd nie ma żadnego znaczenia – co do zasady bowiem kopię mapy zasadniczej można otrzymać jedynie w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie można więc uniknąć wymogu przedłożenia kopii przez załączenie samodzielnie sporządzonej odbitki mapy.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie dotyczące ilości wymaganych kopii, wskazać należy,  że z art. 52 wynika, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej. Nie ma więc mowy o większej ilości egzemplarzy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • poco 2016-08-01 14:23:37

    W odpowiedzi nie wyjaśniono czym jest kopia mapy zasadniczej. Po wielu latach współpracy z licznymi urzędami przy wydawaniu DLICP po raz pierwszy wezwano mnie do wykonania projektu na "oryginale kopii mapy zasadniczej" a nie "kserokopii kopii" lub jej skanie. Czyli wracamy z interpretacją przepisów do ery ręcznego kreślenia projektów?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika