Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Pytanie:

"Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni wraz z jego korektami, stosownie do art. 25c ust. 3 i 5 w/w ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny składa w dwóch egzemplarzach przewodniczącemu rady powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W/w oświadczenie składa się będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. W/w odpowiedzialność karna wynika również z treści art. 25g w/w ustawy o samorządzie powiatowym. W w/w przepisach dosyć szczegółowo określono tryb składania oświadczeń majątkowych. Jednak problem budzi możliwość składania tzw. korekt bądź aneksów do oświadczeń majątkowych już po terminie 30 kwietnia. W przedmiotowych przepisach nic konkretnego na ten temat się nie mówi. Czy jest gdzieś przepis będący podstawą do złożenia korekty oświadczenia majątkowego? Czy taką podstawą może być zapis z ust. 3 art. 25c w/w ustawy? Czy jest określony termin do składania tych korekt? Czy można składać korekty (aneksy) w przypadku, gdy urząd skarbowy lub przewodniczący rady powiatu wykryje w naszym oświadczeniu majątkowym jakieś nieprawidłowości? Jak wygląda ewentualna odpowiedzialność karna z art. 233 kk w przypadku złożenia korekty w związku z uwagami np. urzędu skarbowego? Jak wygląda orzecznictwo i literatura w przedmiotowym temacie? Czy są na ten temat wyjaśnienia odpowiednich organów?"

Odpowiedź prawnika: Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z przywołanym w pytaniu art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (jeśli taka była) składają w dwóch egzemplarzach radny - przewodniczącemu rady powiatu. Podstawą złożenia korekty nie są przepisy ustawy o samorządzie powiatowym w tym również nie jest nim art. 25c ust. 3. O korekcie deklaracji stanowi ustawa Ordynacja podatkowa. Podatnik może skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą oraz przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korekta w zasadzie jest nieograniczona czasowo. Ograniczać ją może przedawnienie zobowiązania podatkowego lub karalności przestępstwa. Przy czym zawsze można dokonać korekty. Wraz z korektą PIT należy złożyć korektę oświadczenia w części odnoszącej się do osiągniętych dochodów. Korekcie nie podlega co do zasady np. stan majątkowy bowiem nie ujmuje się go w zeznaniu rocznym PIT. Przy czym korektę można wnieść zawsze. Zaś skorygowanie oświadczenia nie niweluje automatycznie odpowiedzialności z art. 233 kkRadny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym dla radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Jak z tego wynika podstawą odpowiedzialności jest regulacja zawarta w kodeksie karnym art. 233. Stanowi on, że kto, składając fałszywe oświadczenie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (ustawa o samorządzie powiatowym), zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oczywiście pod warunkiem, że przepis ustawy (art. 25g ustawy o samorządzie powiatowym) przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Maciej 2012-12-04 08:18:16

    Jeżeli radny sam złoży korektę w związku z tym że nie wpisał dodatkowego dochodu i dopiero po złożeniu korekty w Urzędzie Skarbowym złoży korektę do oświadczenia majątkowego?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika