Kurator absentis-koszty

Pytanie:

Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców o drogę jest trzech. Czy i ewentualnie jak wysoka jest opłata za ustanowienie kuratora?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kuratorowi dla osoby nieobecnej przysługuje wynagrodzenie. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz.U. 1982 r., Nr 27, poz. 197) wysokość wynagrodzenia kuratorów ustanowionych w poszczególnych sprawach zależy w każdym wypadku od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i nakładu pracy kuratora. Co prawda przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż wysokość wynagrodzenia kuratorów ustala się według przepisów określających opłaty za czynności zespołów adwokackich, przy czym wysokość wynagrodzenia kuratorów będących adwokatami nie może przekraczać stawek zasadniczego wynagrodzenia przewidzianego tymi przepisami, a wysokość wynagrodzenia innych kuratorów - 50% tych stawek, ale było to odesłanie do ówcześnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich (Dz.U. 1982 r., Nr 1, poz. 9), które określało kwotowo górny i dolny limit wynagrodzenia. Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 r., Nr 163, poz.1348) posługuje się jedynie pojęciem „stawek minimalnych” i stanowi jednocześnie, że opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy; można zatem argumentować, że górną granicę wynagrodzenia kuratora będzie stanowić sześciokrotność wynagrodzenia minimalnego (lub 50% tej kwoty przy kuratorze nie będącym adwokatem). Stawka minimalna za prowadzenie spraw dotyczących służebności wynosi 240 zł.

Sąd najpewniej zażąda zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zaliczką jest obciążona przez sąd ta strona, która składa wniosek o jego ustanowienie.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

  Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (...)

 • Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

  Generalnie koszty postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą ponoszone według zasad ogólnych obowiązujących w postępowaniu (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych

  Postępowanie przed sądem cywilnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kosztów sądowych tego postępowania. Na koszty sądowe składają się opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez sąd. (...)