e-prawnik.pl Porady prawne

Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

Pytanie:

W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

27.1.2004

Egzekucja z emerytur lub rent podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą ustawą, emerytury lub renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej: 1. 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu: a) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, b) należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, c) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2. 60% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu: świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej; kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń (z tytułu: a zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, b ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, c zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach); kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie; kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie; zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano bezrobotnemu prawo do emerytury lub renty. 3. 20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

anna

24.2.2011 12:52:39

Re: Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

Mam komornika moja ręta to 680,0zł netto ile może zająć mi komornik dziękuje.

Re: Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

Eryk

19.11.2009 19:55:4

Re: Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

Komornik potrąca mi emeryturę w wysokości jednej czwartej.Mam również postępowanie egzekucyjne Urzędu Skarbowego z tytułu nie zapłaconych składek ZUS.Czy US może zająć pozostałą część.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ