Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Pytanie:

Zostałem zatrzymany przez patrol policji za przekroczenie prędkości (radar ręczny). Wymierzono mi mandat w wysokości 200 zł, który miałem uiścić dokonując wpłaty w urzędzie pocztowym. Nie dokonałem jednak tego w określonym czasie. Pewnego dnia zauważyłem, że zostało zablokowane moje konto bankowe. Urzędniczka w banku zapytana kto i na jakiej podstawie zablokował konto (środki na koncie były w wysokości znacznie przewyższającej kwotę mandatu) odpowiedziała, iż dokonał tego Urząd Skarbowy. Czy Urząd Skarbowy może w ten sposób zablokować konto (nie tylko kwotę na zabezpieczenie mandatu)? Jak jest podstawa prawna? Czy nie doszło tutaj do nadużycia prawa (jakie przepisy o tym mówią)? Jak wymieniony przypadek ma się do próby odwołania od decyzji policjanta/patrolu? Nadmieniam, iż mandatu nie zapłaciłem w terminie przez zapomnienie i de facto został on natychmiast uregulowany. Czy podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku wykroczenia zarejestrowanego za pomocą fotoradaru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę co do zasady w wysokości do 500 złotych. W tymże postępowaniu funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego (np. policjant) może ją nałożyć jedynie, gdy:

 1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku (np. radar ręczny) lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

 2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego (np. fotoradar) lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. Jeśli tak nie było to można kwestionować mandat tylko i wyłącznie w drodze wznowienia postępowania a nie zaskarżenia do sądu (o czym niżej). Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Nie może być prawomocny mandat uchylony w żadnym innym przypadku. Bowiem zgoda sprawcy wykroczenia na poddanie się karze w postępowaniu mandatowym - przyjęcie w związku z tym mandatu karnego - jest jednoznaczna z rezygnacją nie tylko z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd, lecz także z rezygnacją z prawa do zaskarżenia mandatu karnego. Kwestionowanie mandatu jest tylko możliwe w drodze wznowienia postępowania.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość używania przez uprawnione podmioty tzw. fotoradarów. Ideą działania tego sprzętu jest, jak powszechnie wiadomo, zarejestrowanie w formie zdjęcia sprawcy wykroczenia, a nie pojazdu którym porusza się sprawca.

Mandat karny za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem można wystawić do 14 dni od daty zarejestrowania wykroczenia. Podjęcie czynności wyjaśniających niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia, to podjęcie tych czynności np. niezwłocznie po obejrzeniu zdjęć zarejestrowanych przez  fotoradar. Powszechnie przyjmuje się, że datą ujawnienia czynu zarejestrowanego przez fotoradar jest data odczytania zarejestrowanego obrazu.  Zatem stwierdzenie wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego może polegać zarówno na ujawnieniu wykroczenia przy pomocy takiego urządzenia w razie użycia go np. w czasie kontroli na drodze, a więc w sytuacji, gdy istnieje bezpośredni kontakt ze sprawcą wykroczenia, jak i wówczas, gdy wykroczenie zostanie np. tylko zarejestrowane przez takie urządzenie (np. przez fotoradar), a ustalenie, kto jest sprawcą wykroczenia, wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających.

 

W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chodzi o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zmianami) ściąganiu podlega grzywna nałożona kredytowanym mandatem karnym. Jednym z organów egzekucyjnych w tym postępowaniu jest Urząd Skarbowy. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku, a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Zatem zajęciu ulega kwota do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Podstawą są przepisy (art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 100 ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

 • 19.8.2017

  Mandat zapłacisz kartą na Policji

  Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia pozwoli Policji i innym służbom używanie terminali płatniczych. Dzięki nowym przepisom, ukarany będzie mógł od razu (...)

 • 13.5.2014

  Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

  Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

 • 9.2.2005

  Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej (...)