Nadzór w jednostkach prokuratury

Pytanie:

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz objęcie nadzorem postępowania? Proszę o przytoczenie przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z nadzorem służbowym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 1992 r., Nr 38, poz. 163 ze zmianami). Zgodnie z § 42 - 47 prokurator przełożony i zwierzchnik służbowy sprawują nadzór nad czynnościami podległych prokuratorów. Decyzję o objęciu sprawy nadzorem podejmuje kierownik prokuratury nadrzędnej, jego zastępca lub naczelnik wydziału, informując o tym odpowiednią jednostkę organizacyjną.

W szczególnych wypadkach prokurator apelacyjny może objąć nadzorem postępowanie przygotowawcze prowadzone w prokuraturze rejonowej. Nie wyłącza to nadzoru prokuratora okręgowego. Wykonywanie nadzoru służbowego polega przede wszystkim na osobistym zapoznaniu się prokuratora sprawującego nadzór z aktami sprawy w celu udzielenia konsultacji lub wytycznych. Jeżeli zachodzi potrzeba wydania odpowiednich poleceń co do treści czynności, należy przekazać je kierownikowi jednostki lub jego zastępcy; nadzór nie może ograniczać się wyłącznie do żądania nadsyłania informacji i sprawozdań.

O stwierdzonych w toku nadzoru przypadkach oczywistej obrazy przepisów prawa przez prokuratora zawiadamia się przełożonego dyscyplinarnego. Prokuratura Krajowa koordynuje sprawowany przez prokuratury apelacyjne i okręgowe nadzór służbowy, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczność. Na polecenie Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego oraz w wyjątkowych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora biura nadzór służbowy sprawuje Prokuratura Krajowa. Tylko wyjątkowo Prokuratura sprawuje nadzór służbowy w stosunku do prokuratury rejonowej. Najczęściej koordynuje podjęty nadzór przez prokuratury apelacyjna lub okręgową. Funkcje nadzorcze są realizowane także poprzez nadzór instancyjny oraz wizytacje i lustracje.

Kwestie związane zaś z rozpatrywaniem skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r., Nr 5 , poz. 46). Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. Przepisy jednak nie precyzują po jakim czasie jednostka ma obowiązek zawiadomienia osoby o podjętych czynnościach. Sam nadzór ma być prowadzony nieprzerwanie. Nadzór służbowy prowadzony jest również niezależnie od wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: