Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

Czy poza apelacją można w inny sposób wzruszyć orzeczenie sądu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poza apelacją, w określonych prawem przypadkach stronie przysługują tzw. nadzwyczajne środki zaskarżenia, przede wszystkim wznowienie postępowania o którym wspomina Kodeks postępowania cywilnego:

Art.399. §1.W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§2.Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

Wznowienie postępowania, jest jednak dopuszczalne tylko w przypadku ściśle określonych prawem przyczyn:

Art.401.Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;

2)jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Art.4011.Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Art.403.§1.Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

1)wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2)wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

§2.Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

§3.uchylony).

§4.Można żądać wznowienia, jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 4161.

Koniecznym jest wskazanie, że już pobieżna analiza możliwych przyczyn postępowania wskazuje na ich wyjątkowość opierającą się, ogólnie rzecz ujmując, na ciężkim naruszeniu procedury postępowania sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY