e-prawnik.pl Porady prawne

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Pytanie:

Ma odbyć się sprawa o pozbawienie opieki prawnej obecnego opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun bił chorego, co mogę udowodnić tylko nagraniem magnetofonowym, gdzie potwierdzają to świadkowie zdarzenia i najbliższa osoba opiekuna prawnego (jego brat). Nikt nie zechce (a brat w szczególności) potwierdzić tego przed sądem. Czy mogę takie nagrania wykorzystać w sprawie i jak się to odbywa? Mam tu na myśli przygotowanie takiego dowodu. Czy należy tekst z taśmy wydrukować na piśmie i podpisać za zgodność z oryginałem dołączając płytkę z nagraniem? Czy takie dowody daje się przed sprawą dołączając do dokumentów składanych w sądzie, czy można z nimi pójść na rozprawę i wyjąć je na sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nagrania magnetofonowe jako dowód

1.2.2007

Kodeks postępowania cywilnego dość szczegółowo reguluje postępowanie z „tradycyjnymi” środkami dowodami, takimi jak np. dokumenty lub zeznania świadków. Jednocześnie jednak nie zabrania wykorzystywania innych środków. W art. 308 § 1 kpc czytamy, iż sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt i taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Nie jest tu wymagane, by zawartość taśmy przedstawiać dodatkowo w formie pisemnej. Wystarczy przedstawienie samej taśmy. Można ją zarówno dołączyć do wniosku składanego w sądzie, jak i przedstawić na rozprawie.

O dowodzie z taśmy magnetofonowej wypowiadał się także Sąd Najwyższy (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 1975 r., sygn. akt II CR 752/74): Kodeks postępowania cywilnego reguluje bezpośrednio tylko niektóre kwestie związane z dowodem z taśmy magnetofonowej (taśmy dźwiękowej). Poza dopuszczalnością tego środka dowodowego normuje w art. 308 reguły mające zastosowanie do sposobu przeprowadzenia tego dowodu. Przepisy kpc odnoszące się do oględzin należy mieć na uwadze, gdy chodzi o kontrolę i ocenę stanu taśmy magnetofonowej w celu ustalenia, czy nie była preparowana, tzn. czy nie jest przecinana i łączona, czy stanowi ona taśmę, na której nastąpiło nagranie czy chodzi o taśmę, na którą dźwięki zarejestrowane nagrano pierwotnie. Do samej natomiast treści taśmy, tj. zapisu zarejestrowanego na niej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o dokumentach stosownie do ich charakteru. Walor dowodowy treści taśmy magnetofonowej zależy od stanu taśmy (ocena jej w wyniku oględzin) i od treści zapisu, okoliczności i celów nagrania, osoby, która dokonała zapisu. W każdym razie powinny być w drodze zwłaszcza dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron wyjaśnione okoliczności, w jakich nagranie zostało dokonane i celu tego nagrania, jeżeli jedna ze stron przedstawia dowód z taśmy dźwiękowej jako dowód na niekorzyść strony przeciwnej. Dowód z taśmy magnetofonowej wymaga, jak każdy zresztą inny dowód, wnikliwej i krytycznej oceny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ