Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu

Pytanie:

Sprawa dotyczy Instytutu naukowo-badawczego działającego na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni są w: I.zakładach merytorycznych 1.pracownicy naukowi 2.pracownicy inżynieryjno-techniczni 3.pozostali II.działach administracyjnych. W różnych zakładach pracownicy zajmują się działalnością naukową, usługową, dydaktyczną w różnych proporcjach czasu pracy. W ramach działalności naukowej pracownicy realizują określone w rocznym planie naukowym zadania badawcze (kilka osób jedno zadanie), a następnie na koniec roku sporządzają sprawozdanie z tej działalności (opis badania, wyniki, wnioski), które opublikowane jest w rocznym Sprawozdaniu z działalności jednostki, wydanym w formie książkowej. Na przełomie roku pracownik wypełnia dwa rodzaje kart ewidencyjnych: w jednej wykazuje planowany udział w realizacji zadań w przyszłym roku. Na podstawie tej karty Dział Kadr sporządza aneks do umowy o pracę, w zadania badawcze, którym wymienione są oraz udział %-wy w wynagrodzeniu za ich wykonanie. W drugiej wykazuje rzeczywisty udział w realizacji zadań określonych w aneksie do umowy o pracę w poprzednim roku. Czy z naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) mogą korzystać jedynie pracownicy naukowi, czy mogą również inni pracownicy biorący udział w realizacji zadań badawczych? Proszę również o podanie podstawy prawnej, która uzasadnia przedmiotową opinię.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powyższe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów można stosować również do pracowników, z tym zastrzeżeniem, że jest to możliwe tylko odnośnie tych pracowników, których wynagrodzenie jest z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Zatem będą to jedynie pracownicy, którzy są twórcami i którzy przenoszą na pracodawcę prawa autorskie.

Nie jest możliwe stosowanie tych kosztów do pracowników, którzy jedynie biorą udział w realizacji zadań badawczych, ale ich praca nie ma twórczego charakteru. Stosowanie podwyższonych kosztów jest bowiem wyjątkiem od ogólnych zasad i jako wyjątek mogą być interpretowane ściśle i stosowane tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: