Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Pytanie:

"Mój dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej i został zobowiązany do naprawienia szkody (finansowej). Po upływie określonego wyrokiem terminu aż do teraz (przeszło rok po terminie) dłużnik nie naprawił szkody. Wyrokiem sądu został skazany na 2 lata pozbawienia wolności,której wykonanie warunkowo zawieszono na pięcioletni okres próby. Czy w związku z tym, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru naprawić szkody i nie naprawił jej do tej pory nawet w procencie, mogę wnieść do sądu o odwieszenie wyroku? Jakim oficjalnym (procesowym?) pismem powinnam tego dokonać? Jeżeli nie ma takiej możliwości, to jak powinno wyglądać moje pismo do sądu, w którym informuję, że dłużnik nie wywiązał się z nałożonego wyrokiem obowiązku naprawienia szkody? Czy sąd musi mi udzielić jakiejś odpowiedzi? W jakim terminie?"

Odpowiedź prawnika: Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zgodnie z kodeksem karnym zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny w postaci naprawienia szkody. Sąd zarządza wykonanie kary (obligatoryjnie), jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Taka sytuacja nie zachodzi. Sąd może również zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo , albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd zatem, w przypadku przedstawionym w pytaniu, może odwiesić karę pozbawienia wolności. Niezależnie od tego sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Takim roszczeniem jest roszczenie o naprawienie szkody.

W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. Jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem (inaczej mówiąc, jeśli sąd orzekł w wyroku o dozorze) właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany (sąd dozoru). Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę.

Pokrzywdzony może w celu odwieszenia kary złożyć wniosek do prokuratora lub kuratora skazanego. Wniosek złożony do sądu nie obliguje go do wszczęcia postępowania o odwieszenia kary pozbawienia wolności. Taki wniosek złożony do sadu może być impulsem do działania z urzędu. Po wydaniu postanowienia o odwieszeniu lub odmowie odwieszenia sąd nie zawiadamia o tym z urzędu pokrzywdzonego. Sąd zawiadamia prokuratora oraz skazanego, którym służy zażalenie na postanowienie o odwieszeniu lub odmowie odwieszenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika