Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Pytanie:

Mój dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej i został zobowiązany do naprawienia szkody (finansowej). Po upływie określonego wyrokiem terminu aż do teraz (przeszło rok po terminie) dłużnik nie naprawił szkody. Wyrokiem sądu został skazany na 2 lata pozbawienia wolności,której wykonanie warunkowo zawieszono na pięcioletni okres próby. Czy w związku z tym, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru naprawić szkody i nie naprawił jej do tej pory nawet w procencie, mogę wnieść do sądu o odwieszenie wyroku? Jakim oficjalnym (procesowym?) pismem powinnam tego dokonać? Jeżeli nie ma takiej możliwości, to jak powinno wyglądać moje pismo do sądu, w którym informuję, że dłużnik nie wywiązał się z nałożonego wyrokiem obowiązku naprawienia szkody? Czy sąd musi mi udzielić jakiejś odpowiedzi? W jakim terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem karnym zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny w postaci naprawienia szkody. Sąd zarządza wykonanie kary (obligatoryjnie), jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Taka sytuacja nie zachodzi. Sąd może również zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo , albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd zatem, w przypadku przedstawionym w pytaniu, może odwiesić karę pozbawienia wolności. Niezależnie od tego sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Takim roszczeniem jest roszczenie o naprawienie szkody.

W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. Jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem (inaczej mówiąc, jeśli sąd orzekł w wyroku o dozorze) właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany (sąd dozoru). Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę.

Pokrzywdzony może w celu odwieszenia kary złożyć wniosek do prokuratora lub kuratora skazanego. Wniosek złożony do sądu nie obliguje go do wszczęcia postępowania o odwieszenia kary pozbawienia wolności. Taki wniosek złożony do sadu może być impulsem do działania z urzędu. Po wydaniu postanowienia o odwieszeniu lub odmowie odwieszenia sąd nie zawiadamia o tym z urzędu pokrzywdzonego. Sąd zawiadamia prokuratora oraz skazanego, którym służy zażalenie na postanowienie o odwieszeniu lub odmowie odwieszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 19.11.2017

  Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

  Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie.

 • 10.6.2017

  Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

  Celem uchwalonej ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 7.12.2004

  Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie (...)