Niedoręczenie wyroku

Pytanie:

Mieszkam od 25 lat w Danii i posiadam obywatelstwo duńskie. Moja biologiczna matka (wychowywała mnie babcia) wystąpiła w lutym 2006 r. z roszczeniami alimentacyjnymi, które trafiły do sądu półtora roku później, o czym dowiedziałam się z jedynego nadesłanego na mój adres pisma z sądu z dnia 3.06.2007 r. z prośbą o moje wyjaśnienia odnośnie sprawy. Nigdy później przez 3 lata, aż do dnia 14 kwietnia 2010 r. nie otrzymałam żadnego wyroku sądu, ani żadnego pisma od wnioskującej alimenty. Pisma, które otrzymałam z instytucji duńskich w kwietniu 2010 r. dotyczą pomocy w egzekucji alimentów od 2006 roku, które strona polska skierowała w oparciu o prawo konwencji haskiej. Czy fakt niedoręczenia wyroku i związany z tym brak możliwości jego zaskarżenia przeze mnie w wymaganych terminach ustawowych likwiduje to niesprawiedliwe roszczenie, które na dzień dzisiejszy osiągnęło wysokość ponad 20 tys. zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Pani przypadku znajdzie zastosowanie art. 1135 [5] Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Z pytania nie wynika, aby ustanowiła Pani jakiegokolwiek pełnomocnika, zatem w myśl ust. 2 powołanego artykułu przeznaczone dla Pani pisma sądowe pozostawione zostały w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Warunkiem zastosowania tego rygoru, że niewskazanie pełnomocnika do doręczeń skutkować będzie pozostawieniem pisma w aktach ze skutkiem doręczenia jest ustalenie, że stronie skutecznie doręczono pouczenie o art. 1135 [5] kpc i że bezskutecznie upłynął wyznaczony termin, który należy liczyć od dnia doręczenia takiego pouczenia (Ciszewski Jan, Ereciński Tadeusz „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)" Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 485).

Ponieważ otrzymała Pani pismo z sądu o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie, to należy założyć, że znalazła się w nim również informacja o obowiązku wyznaczenia pełnomocnika dla doręczeń, o skutkach niewyznaczenia tego pełnomocnika oraz pouczenie o tym, kto może być tym pełnomocnikiem. Prawdopodobnie Pani nie dopełniła obowiązku wyznaczenia pełnomocnika, dlatego też odpis orzeczenia wydanego w sprawie został złożony do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. Od tej chwili liczony był termin do wniesienia środka zaskarżenia, tj. sprzeciwu od wyroku zaocznego jaki zapadł w sprawie, w której była Pani stroną pozwaną. Wyrok się uprawomocnił i dlatego też polskie organy wymiaru sprawiedliwości mogły skorzystać z możliwości uznania oraz wykonania zapadłego orzeczenia w państwie duńskim zgodnie z Konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 2 poz. 13).

W związku z powyższym niemożność zaskarżenia wyroku, będąca pochodną niedopełnienia obowiązku ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń, w żadnym razie nie spowoduje „likwidacji" roszczenia, z którym wystąpiła Pani matka. Niewskazanie pełnomocnika zwolniło sąd od obowiązku wysyłania Pani dalszych wszelkich pism sądowych (nie wyłączając odpisu orzeczenia), które pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1971 r., sygn. III CRN 64/70).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

HenryAbor

1.11.2012 23:51:19

Prawnicy po polsku!

Trzeba być prawnikiem po polsku, aby sądowe pismo schowane do szuflady, czy do akt na półce, kwalifikować jako doręczone! Tyczy to zarówno debilnych ustawodawców, którzy takie prawo uchwalali i tych, którzy bez żadnych skrupułów takie pseudo prawo, egzekwują!

Wlodarczyk-Zimny,

7.10.2010 12:24:24

Re: Niedoręczenie wyroku

Wątpliwości może nasuwać, czy polski przepis § 1135 [5]KPC nie narusza swoim rygoryzmem gwarantowanego obywatelom unijnym dostępu do sądu. Tym samym jako niezgodny z nadrzędnym prawem unijnym może być bezskuteczny. Prawo procesowe innych państw unijnych również przewiduje wymóg wskazania pełnomocnika dla doręczeń w kraju. Niespełninie tego obowiązku pociąga za sobą również fikcję doręczenia. Zasadniczą różnicą jest fakt, że korespondencja jest wysyłana na adres strony z fikcją doręczenia a nie pozostawiana w aktach. Strona biorąca udział w procesie toczonym przed polskim sądem, o ile nie ma możliwości wskazania pełnomocnika, jest pozbawiona szansy brania udziału w procesie. Ponieważ w bardzo łatwy, wyżej wskazany sposób, prawo dostępu do sądu może być spełnione, pojawiają się wątpliwości, czy rygoryzm tego przepisu jest w wystarczającym stopniu uzasadniony.

Zbyszek S.

6.10.2010 22:38:21

Re: Niedoręczenie wyroku

Pozostaje jeszcze wystąpienie do sądu o "przywrócenie terminu". Jest to trudna bo czasochłonna droga, ale w tej sytuacji jedyna. Wymaga natomiast bardzo rzeczowego i wiarygodnego dla sądu usasadnienia powodu, dla którego pozwany nie odbierał korespondencji ani nie ustanowił pełnomocnika w Polsce.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • SN o kredycie frankowym

  Sąd Najwyższy 29 października uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. W ostatnich dniach (...)

 • Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

  Komisja Europejska (KE) złożyła odwołanie od korzystnego dla Polski wyroku Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatku handlowego). Wcześniej Sąd UE w wyroku z 16 maja (...)

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

NA SKÓTY