Nieobecność obwinionego na rozprawie

Pytanie:

Nie stawiłem się na rozprawę do sądu grodzkiego z prozaicznego powodu - zapomniałem. W ciągu 7 dni od rozprawy otrzymałem wezwanie dostarczone przez dzielnicowego z wyznaczoną datą stawienia się o treści:"... wzywa się Pana jako obwinionego na podstawie art. 66 § 1 KW...". Czy w związku z tym zostałem już skazany? Czy mam jakieś możliwości obrony? Gdybym był na rozprawie, na pewno bym udowodnił, że wezwanie policjanta było uzasadnione. Co zrobić w tej sytuacji? Jaką karę przewiduje prawo w tym artykule?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 66 § 1 kodeksu wykroczeń mówi, że kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie. Obwiniony jest stroną w postępowaniu i jednocześnie osobowym źródłem dowodowym (jeżeli składa wyjaśnienia). Wśród stron zajmuje on szczególną pozycję, ponieważ przedmiotem postępowania jest kwestia jego odpowiedzialności, przed którą może się bronić. Na obwinionym leży obowiązek stawienia się na rozprawę pod rygorem przymusowego doprowadzenia lub rozpoznania sprawy zaocznie, jeżeli nie stawi się bez usprawiedliwienia (art. 71 § 4 k.p.w. oraz art. 75 k.p.k. w zw. z art. 20 § 3 k.p.w.) Art. 71 § 4 k.p.w. określa szczegółowo tryb postępowania w razie nieusprawiedliwionej nieobecności obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę. Zasadą jest rozpoznawanie sprawy zaocznie (zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu - patrz art. 67 § 2), chociażby obwiniony nie był przesłuchany w toku czynności wyjaśniających. Wyjątkiem od tej zasady jest odroczenie rozprawy po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w szczególności po przesłuchaniu świadków, którzy stawili się na rozprawę. Odstępstwo od tej zasady uzasadnia uznanie przez sąd udziału obwinionego w rozprawie za konieczny. W takim wypadku sąd może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie obwinionego przez Policję.

Ponieważ w wezwaniu pojawia się termin "obwiniony" oznacza to, że sąd nie rozpatrzył sprawy zaocznie, lecz ją odroczył, uznając udział Pana w rozprawie za konieczny. Na tę rozprawę powinien Pan się już stawić, ponieważ sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie Pana przez policję.

Gdyby postępowanie zostało zakończone i zostałby Pan uznany za winnego, wtedy byłby Pan nie „obwinionym”, lecz „ukaranym”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: