Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Pytanie:

Czy przed pierwszą rozprawą cywilną trzeba odpowiadać pisemnie na pozew sądowy, czy można uczynić to na rozprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od rozstrzygnięcia, z jakiego rodzaju sprawą cywilną mamy do czynienia. Regułą bowiem przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego jest fakultatywny charakter uprawnienia strony do wniesienia odpowiedzi na pozew. Art. 207 kpc stanowi, iż pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Ponadto, w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew lub wymianą pism procesowych przez strony. Podobnie, stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego) przewodniczący może zobowiązać do złożenia w wyznaczonym terminie pisma przygotowawczego. Trzeba jednakże pamiętać, iż powyższe uwagi dotyczą spraw cywilnych rozpoznawanych przez sąd w trybie zwykłym (zazwyczaj spraw, które toczą się w wydziale cywilnym sądu rejonowego lub okręgowego).

Inaczej wygląda rygor wnoszenia odpowiedzi na pozew w sprawach gospodarczych (sprawach, które toczą się w wydziałach gospodarczych sądów). Art. 47914 kpc przewiduje, iż w sprawach gospodarczych, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (innymi słowy, w sprawach, w których wyznaczona jest rozprawa i pozwanemu został doręczony odpis pozwu), pozwany jest obowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od otrzymania pozwu. W odpowiedzi na pozew strona pozwana jest obowiązana podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowdy na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że strona ta wykaże, iż powołanie ich w odpowiedzi na pozew nie było możliwe, albo że potrzeba ich powołania wynikła później.

Stąd, generalną regułą jest brak obligatoryjnego charakteru odpowiedzi na pozew w sprawach cywilnych, chyba że strona pozwana zostanie wezwana do tego przez przewodniczącego lub sprawa toczy się przed sądem gospodarczym. Należy natomiast opowiedzieć się za użytecznością składania do sądu odpowiedzi na pozew w sprawach cywilnych, stanowić to może bowiem możliwość zebrania w jednym piśmie stanowiska procesowego strony wraz z powołaniem wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów za nim przemawiających.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Paulina

11.10.2016 8:18:33

Re: Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Witam. Złożyłam pozew o przywrócenie stanu posiadania lokalu mieszkalnego. Pozwany udzielił odpowiedzi pismem , który zatytułował ?Odpowiedz na pozew?, jednakże w treści tej odpowiedzi, zawarł tylko negacje moich wypowiedzi z pozwu. Nigdzie nie zawarł treści o co wnosi ( w pozwie były trzy punkty : przywrócenie stanu posiadania, nakazanie naruszeń w przyszłości i o kosztach sądowych. W trakcie pierwszej rozprawy ? wysłuchania wstępnego, Sąd pouczył o dwutygodniowym terminie na składanie dalszych pism procesowych. Pozwany oczywiście w terminie przygotował takie pismo i właśnie w nim zawarł iż wnosi o oddalenie moich żądań w całości. Jak mam traktować to pierwsze pismo Odpowiedz na Pozew, czy jako nie dowodowe, nie mające żadnego wpływu, czy po prostu zwrócić się podczas kolejnej rozprawy do sądu wyjaśnienie. Bo jeśli pozwany w Odpowiedzi na wniosek o nic nie wnosi to po co druga ( a może to ta będzie pierwsza ) rozprawa. Pomóżcie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: