e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Pytanie:

O ile mi wiadomo, jeśli urzędnik państwowy zostanie poinformowany o popełnieniu przestępstwa w trakcie postępowania administracyjnego i otrzyma na to wiarygodne, a przynajmniej prawdopodobne dowody, ma obowiązek z urzędu powiadomić o tym właściwy organ, lub - jeśli leży to w jego właściwości - wszcząć automatycznie odpowiednie postępowanie wyjaśniające. Jaki przepis jakiej ustawy reguluje te sprawy szczegółowo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Opisaną sytuację reguluje art. 304§2 kodeksu postępowania karnego, wg którego instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Obowiązki te ciążą na kierownikach tych instytucji lub ich samodzielnych jednostek organizacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?