e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązkowe badania lekarskie pracownika

Pytanie:

Ze względu na zły stan zdrowia otrzymałem od lekarza przemysłowego zgodę na pracę na okres 3 miesięcy. Wydaje mi się, że po tym okresie powinienem ponownie dostać skierowanie od pracodawcy na badania okresowe. Niestety, pracodawca takiego skierowania mi nie daje. Czy moim obowiązkiem jest przypominanie pracodawcy, że minął już dawno termin badań okresowych? Jakie mogą być konsekwencje dla mnie i dla pracodawcy, jeżeli np. ulegnę wypadkowi w pracy nie mając ważnych badań pracowniczych? Czy pracownik również odpowiada za takie niedopatrzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązkowe badania lekarskie pracownika

30.5.2006

Stosownie do treści art. 229 par. 2 kodeksu pracy, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Jednocześnie, co istotne, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania te są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Zgodnie zaś z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które winno zawierać:

  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  3. w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  4. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Opisane w pytaniu zachowanie pracodawcy należy uznać za naruszenie jego obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników. Brak skierowania pracownika na okresowe badania lekarskie obciąża pracodawcę, nie zaś pracownika, który zgodnie z przepisami prawa pracy nie powinien świadczyć pracy bez aktualnych badań lekarskich. Jest to również okoliczność obciążająca pracodawcę w razie hipotetycznego wypadku pracy, jakiemu mógłby ulec pracownik.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ