Odległość parkingu od granicy działki

Pytanie:

"W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza?"

Odpowiedź prawnika: Odległość parkingu od granicy działki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 18) zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Paragraf 19 tego aktu stanowi z kolei, iż odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

  1. 7 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2. 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
  3. 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

  1. 3 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2. 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
  3. 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

Odległości, o których mowa powyżej stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. Zachowanie tych odległości nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Katarzyna 2016-06-24 16:32:04

    jestem włascicielem działki budowlanej z budynkiem o charakterze biurowym. Potrzebowałem zrobic dla najemców parking za budynkiem jednak szerokość od ściany budynku wynosi tak tylko 4m. Tym samym miasto wydzierązawiło mi pas szerokości 4,70m wzdłóż mojego budynku z przeznaczeniem na cele parkingowe. Chce w tej chwili utwardzić teren pod ten parking. czyli część mojej działki i całą działkę dzierżawioną. Jednak urząd odmawia mi zgody na złożony wniosek tłumacząc się, że projektowany parking nie spełnia norm związanych z par.19 rozporządzenia rady ministra, a dokładniej nie spełniam warunku zachowania odległości od granicy działki. Dlatego pytam dlaczego miasto wydzierzawiło mi pas 4,70m wiedząc, że chce na tym pasie i części swojej działki mieć parking. Gdzie sens? gdzie logika - pytam?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika