Odmowa wydania postanowienia wstępnego

Pytanie:

Sąd odmówił wydania postanowienia wstępnego podniesionego w piśmie procesowym w przedmiocie przyznania mieszkania jednej z stron postępowania co do okoliczności której strony postępowania były zgodne.Proszę o odpowiedź czy taka odmowa może stanowić ewentualnie naruszenie jakiegoś przepisu prawa? jeśli tak to jakiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładając, w świetle wcześniej zadawanych pytań, że chodzi o podział majątku wspólnego byłych małżonków, wskazujemy, co następuje.

Zgodnie z art. 567 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego w razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym. Wskazać przy tym trzeba, że jest to jedynie uprawnienie sądu, a nie obowiązek.

Należy również zwrócić uwagę na okoliczność, że do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.  (art. 567 par. 3). Zatem odpowiednio będzie miał zastosowanie przepis art. 685 kpc w razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.  

Podobnie, zgodnie z art. 618 par. 1 kpc rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie [chodzi tu o spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy- przyp. e-prawnik.pl] postanowienie wstępne.  

Jak wskazuje Jacek Gudowski w „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające”. Warszawa 2009 LexisNexis „Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. Chodzi tutaj o ten rodzaj postanowienia wstępnego, który stanowi odrębną kategorię orzeczeń co do istoty sprawy, właściwą postępowaniu nieprocesowemu i odpowiadającą jego swoistości. Oprócz tego w postępowaniu nieprocesowym dopuszczalne jest wydawanie postanowień wstępnych w takim pojęciu, w jakim w procesie funkcjonują wyroki wstępne (art. 318 w zw. z art. 13 § 2). Możliwe jest zatem wydanie w sprawie o zniesienie współwłasności postanowienia wstępnego także wówczas, gdy przedmiotem postępowania jest np. zasądzenie świadczenia, przy czym jest ono sporne co do zasady i co do wysokości (rozmiaru).” W sytuacji więc, gdy chodziło o kwestię przyznaną przez obie strony, sąd słusznie odmówił wydania postanowienia wstępnego.

Ten sam autor wskazuje również, że „Możliwe jest zatem wydanie postanowienia wstępnego także wówczas, gdy przedmiotem postępowania o podział majątku wspólnego jest ustalenie prawa lub zasądzenie świadczenia, przy czym dochodzone prawo lub świadczenie jest sporne co do zasady i co do wysokości (rozmiaru), a także gdy istnieje spór co do tego, czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego małżonków (tak m.in. T. Misiuk, Problemy integracyjne postępowania działowego, cz. 2, s. 9; S. Madaj, Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, s. 131; W. Siedlecki, Postępowanie nieprocesowe, s. 76 oraz A. Zieliński, Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej). Stanowisko sądu należy zatem uznać za uzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: