e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

Pytanie:

W toku toczącego się postępowania gmina nabyła prawo własności gruntów, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, przeznaczonych pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej podział i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, starosta wydał decyzję ustalającą wartość odszkodowania za przejęte nieruchomości. Intencją Agencji - biorąc pod uwagę cel na jaki mają być przeznaczone grunty, jest rezygnacja z ustalonego odszkodowania. Czy dostateczną i dopuszczalną formą odstąpienia od należnego odszkodowania będzie złożenie przez przedstawicieli agencji oświadczenia o zrzeczeniu się ustalonych w decyzji kwot, biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w odróżnieniu od bardziej jednoznacznego zgodnego wniosku Agencji i gminy złożonego do starosty w kwestii umorzenia postępowania na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

8.2.2011

 Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, starosta w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. Niniejsze odszkodowanie ma charakter cywilnoprawny. Jego charakteru nie zmienia fakt, że jest ustalane w drodze decyzji administracyjnej.

Zatem, jeśli wierzyciel, w tym wypadku Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych, oświadczy, iż zrzeka się odszkodowania przysługującego od gminy, to takie oświadczenie należy uznać za zwolnienie z długu. Jego skutkiem będzie wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty odszkodowania. Złożenie oświadczenia woli przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest zatem wystarczające dla wygaśnięcia zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ