e-prawnik.pl Porady prawne

Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

Pytanie:

W moim posiadaniu jest ważny wyrok sądowy przeciwko młodemu człowiekowi, który nam zalega od paru lat za niezapłacony czynsz i rachunki związane z najmem mieszkania. Nie mamy jego adresu. Nie wiemy, gdzie przebywa. Mamy tylko adres jego matki, gdzie był wtedy zameldowany. Komornik nie znalazł adresu, ale nie pytał w urzędzie skarbowym. Być może kwota nie była dla niego wystarczająca, aby się tym zająć. Jak możemy legalnie znaleźć miejsce zatrudnienia i zamieszkania tego człowieka? Czy jest jakaś procedura, gdzie możemy się zwrócić? Czy organem, który mógłby nam dostarczyć takie informacje będzie urząd skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

13.3.2007

Jak rozumiemy nie zna Pan nawet gminy, w której może przebywać Pański dłużnik.

W braku ustalenia we własnym zakresie adresu zamieszkania określonej osoby, jej wierzyciel może zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dostęp do danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. W myśl art. 44h Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych dane te udostępnia się jednostkom organizacyjnym i osobom, jeżeli wykażą interes prawny. Procedura wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych określonej osoby (w tym adresu zamieszkania) wygląda w ten sposób, że należy złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. Zaleca się korzystanie z wniosku określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. We wniosku należy podać:

  1. podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia (w przypadku posiadania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi należy wskazać tę okoliczność z podaniem, że dane dłużnika są niezbędne wnioskodawcy do skutecznego prowadzenia egzekucji),

  2. informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych (im więcej dostarczymy informacji wejściowych o poszukiwanej osobie, tym pewniejszy będzie otrzymany wynik poszukiwań. Dane ułatwiające jednoznaczną identyfikację- w zależności od tego, jakie dane posiada wnioskodawca - to np. numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego,

  3. zakres żądanych danych o określonej osobie - w tym przypadku będzie to aktualny adres zamieszkania dłużnika.

Warto przy tym wskazać, że podany wyżej instrument, z którego może skorzystać wierzyciel, nie obejmuje żądania danych o zatrudnieniu określonej osoby. Nie ma faktycznej możliwości, aby uzyskać z jakiejkolwiek instytucji te dane. Adresatem żądania o wskazany zakres danych nie będzie także wskazany w pytaniu urząd skarbowy. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Zgodnie z Ordynacją podatkową, organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych , między innymi, komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym. Informację dotyczącą ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika zawiera artykuł: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

cadw

16.2.2011 8:19:30

Re: Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

zapraszam na stronę cadw.eu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ