Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

Pytanie:

W moim posiadaniu jest ważny wyrok sądowy przeciwko młodemu człowiekowi, który nam zalega od paru lat za niezapłacony czynsz i rachunki związane z najmem mieszkania. Nie mamy jego adresu. Nie wiemy, gdzie przebywa. Mamy tylko adres jego matki, gdzie był wtedy zameldowany. Komornik nie znalazł adresu, ale nie pytał w urzędzie skarbowym. Być może kwota nie była dla niego wystarczająca, aby się tym zająć. Jak możemy legalnie znaleźć miejsce zatrudnienia i zamieszkania tego człowieka? Czy jest jakaś procedura, gdzie możemy się zwrócić? Czy organem, który mógłby nam dostarczyć takie informacje będzie urząd skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy nie zna Pan nawet gminy, w której może przebywać Pański dłużnik.

W braku ustalenia we własnym zakresie adresu zamieszkania określonej osoby, jej wierzyciel może zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dostęp do danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. W myśl art. 44h Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych dane te udostępnia się jednostkom organizacyjnym i osobom, jeżeli wykażą interes prawny. Procedura wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych określonej osoby (w tym adresu zamieszkania) wygląda w ten sposób, że należy złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. Zaleca się korzystanie z wniosku określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. We wniosku należy podać:

 1. podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia (w przypadku posiadania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi należy wskazać tę okoliczność z podaniem, że dane dłużnika są niezbędne wnioskodawcy do skutecznego prowadzenia egzekucji),

 2. informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych (im więcej dostarczymy informacji wejściowych o poszukiwanej osobie, tym pewniejszy będzie otrzymany wynik poszukiwań. Dane ułatwiające jednoznaczną identyfikację- w zależności od tego, jakie dane posiada wnioskodawca - to np. numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego,

 3. zakres żądanych danych o określonej osobie – w tym przypadku będzie to aktualny adres zamieszkania dłużnika.

Warto przy tym wskazać, że podany wyżej instrument, z którego może skorzystać wierzyciel, nie obejmuje żądania danych o zatrudnieniu określonej osoby. Nie ma faktycznej możliwości, aby uzyskać z jakiejkolwiek instytucji te dane. Adresatem żądania o wskazany zakres danych nie będzie także wskazany w pytaniu urząd skarbowy. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Zgodnie z Ordynacją podatkową, organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych , między innymi, komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym. Informację dotyczącą ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika zawiera artykuł: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

cadw

16.2.2011 8:19:30

Re: Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

zapraszam na stronę cadw.eu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 15.7.2016

  Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)