Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Pytanie:

"Jest to mała firma. Konkretnie kiosk handlowy. Osoba go prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadzie Wpisu do ewidencji. Rozlicza się z fiskusem na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Jest płatnikiem podatku VAT. Czy taka firma ma możliwość ogłoszenia upadłości? Jeśli tak, to jak to zrobić?"

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej ma zdolność upadłościową. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361) – dalej p.u.n. - Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – dalej k.c. - , jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Z kolei zgodnie z art. 431 k.c. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Podstawę do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy stanowi zaistnienie stanu niewypłacalności. Z kolei stan niewypłacalności powstaje wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – por. art. 11 ust. 1 p.u.n. Należy wskazać, iż w każdym przypadku powstania stanu niewypłacalności powstaje obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem osoba fizyczna ma nie tylko możliwość, ale wręcz obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i to w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpił stan niewypłacalności – por. art. 21 ust. 1 p.u.n.

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego – sądu gospodarczego właściwego miejscowo dla głównego zakładu przedsiębiorstwa dłużnika.

Ogłoszenie upadłości następuje w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu tym sąd określa sposób prowadzenia postępowania. Chodzi w szczególności o to, czy postępowanie upadłościowe będzie obejmowało likwidację majątku dłużnika czy też przewiduje się możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Należy dodatkowo wskazać, iż sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania.  Dodatkowo są może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.  Możliwości tej nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.  Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Zasadą jest prowadzenie postępowania upadłościowego z likwidacją majątku dłużnika, jeżeli jednakże zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi określone w przepisach art. 21 – 25 p.u.n. W celu dokładniejszego zapoznania się wymogami formalnymi wniosku prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu Konieczne i dodatkowe elementy wniosku o ogłoszenie upadłości. Zwracamy na fakt, iż artykuł nie uwzględnia zmian wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie dnia 2009-10-21. Nowelizacja w swojej zasadniczej części wprowadzała zmiany pozwalające na ogłoszenie upadłości przez konsumenta.

Na naszych stronach znajdą Państwo również wzory wniosków o ogłoszenie upadłości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika