Określenie szkodliwego stanowiska pracy

Pytanie:

Pracownica ma 55 lat i 30 lat pracy, od 20 lat wypłacane ma szkodliwe, jak wystawić jej świadectwo pracy, jeżeli w wykazie nie ma wymienionego stanowiska sprzątaczka ulic i klatek schodowych? Pracownica chce iść na emeryturę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w wykazie stanowiącym załącznik do niego nie wskazuje pracy sprzątaczki jako pracy w warunkach szczególnych. Generalnie na treść świadectwa pracy składają się dwa rodzaje informacji: 1) informacje, które pracodawca ma obowiązek zawsze zamieścić w świadectwie, 2) informacje, które pracodawca ma obowiązek zamieścić, jeżeli pracownik wystąpi z takim żądaniem. Pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ustawodawca wskazał, że takimi informacjami są w szczególności informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk i trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania. Są nimi między innymi informacje dotyczące okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a także okresów nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, które przypadają w okresie zatrudnienia u pracodawcy wydającego świadectwo pracy. Jak wynika z powyższego sam fakt wypłaty sprzątaczce dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych nie znaczy jeszcze, iż pracę taką faktycznie wykonywała, a co za tym idzie, nie wydaje się, aby ZUS uwzględnił czas wypłaty dodatku jako czas pracy w warunkach szkodliwych. Podstawą takiego rozstrzygnięcia ZUS będzie powyższy wykaz. Poza tym, skoro kobieta ta ma lat 55, to oznacza to, iż urodziła się w roku 1949, a co za tym idzie, mają do jej sytuacji zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o emeryturach dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Zgodnie z ich treścią ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet. Dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ustanowione zostały bądź zostaną emerytury pomostowe. Z powyższego wynika, iż kobiecie opisanej w stanie faktycznym nie przysługuje jeszcze prawo do emerytury, gdyż nie spełnia ona warunku posiadania ukończonych 60 lat. Gdyby była urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r. i po osiągnięciu wieku 55 lat miała także co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo jeżeli by miała co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, wówczas mogłaby przejść na emeryturę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

poleczka

26.2.2011 19:14:16

Re: Określenie szkodliwego stanowiska pracy

sprzątanie jest szkodliwe dla zdrowia woda plyny w efekcie reumatyzm


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY