Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia

Pytanie:

Nie zapłaciłem w terminie alimentów i żona oddała sprawę do komornika, ale ja już po 2 dniach zapłaciłem na konto i ona wycofała sprawę od komornika. Czy muszę ponosić z tego powodu jakieś opłaty na rzecz komornika, mimo że on nic nie zrobił w tej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na skutek wycofania wniosku o egzekucję skierowanego do komornika, postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu. Zgodnie z art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ). W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty. 

Przepis podkreślony, który znalazłby zastosowanie w opisywanej sytuacji, został w zasadzie dwukrotnie uznany za niezgodny z Konstytucją (wyroki TK z dnia 17 maja 2005 r. oraz z 8 maja 2006 r.):

„(...) czy konstytucyjnemu standardowi rzetelnej legislacji odpowiada art. 49 ust. 1 zdanie trzecie ustawy o komornikach, zgodnie z którym komornik pobiera opłatę egzekucyjną również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 kpc. Zagadnienie to jest niemal tożsame z zagadnieniem będącym przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 17 maja 2005 r. P. 6/2004 (OTK ZU 2005/5A poz. 50). W wyroku tym Trybunał orzekł, że pobieranie opłaty egzekucyjnej w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela jest sprzeczne z art. 2 Konstytucji, z tym, że brzmienie ówcześnie badanego przepisu, było nieco inne w szczegółach redakcyjnych. 

Trybunał stwierdził, powołując pogląd Sądu Najwyższego, że jeżeli "opłata egzekucyjna ma służyć m.in. wynagrodzeniu komornika, to pobieranie jej (.

..) bez względu na zakres wykonanych czynności egzekucyjnych, pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadami wynagradzania” (postanowienie SN z dnia 6 listopada 2003 r. III CZP 57/2003 Prokuratura i Prawo - dodatek 2004/4 poz. 34). Zdaniem składu orzekającego dłużnicy powinni być na każdym etapie postępowania motywowani do dobrowolnego i pełnego zaspokajania wierzycieli. Obciążanie dłużników kosztami egzekucyjnymi za dobrowolne zaspokojenie wierzyciela, czyli zachowanie pożądane i zgodne zarówno z prawem, jak i interesem wierzyciela, jest nieadekwatne do celu regulacji, wykazuje cechy swoistej kary finansowej."

Dodatkowo zgodnie z przepisami tej samej ustawy, tj. art. 45 ust. 2, zgodnie z którym za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową oraz z art. 59 ust. 1 zgodnie z którym opłatę stosunkową komornik ściąga od dłużnika, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.

Reasumując należy podkreślić, iż jeśli zapłacił Pan alimenty w toku postępowanie egzekucyjnego, lecz dobrowolnie, a nie na skutek np. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, komornik nie ma prawa do naliczenia opłaty stosunkowej. Jeśli natomiast komornik zdążył podjąć jakieś działania w celu wyegzekwowania świadczenia, należy naszym zdaniem uznać, iż może żądać zwrotu wydatków. Dotyczy to jednak tylko określonych wydatków:

  1. należności biegłych, 

  2. koszty ogłoszeń w pismach, 

  3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości, 

  4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach, 

  5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 7, poza terenem rewiru komorniczego, 

  6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, 

  7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: