e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

Pytanie:

Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują mnie do opłacania wywozu szamba nawet, jeżeli nie ma czego wywozić. Co zrobić, aby nie opłacać usługi, która faktycznie nie została wykonana, a wykazać się przed gminą, że szambo wywożone jest w miarę potrzeby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

30.12.2010

Z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. 2005 r., Nr 236 poz. 2008), wynika, że właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku przez m.in. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Jednocześnie górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości gmina ustali w drodze uchwały.

W drodze analogii do Pana przypadku można odnieść tezę rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody małopolskiego z 5 marca 2010 r., sygn. PN.II.0911-40-10, w którym stwierdził on, że „Właściciel nieruchomości obowiązany jest do ponoszenia opłat na rzecz gmin za usługi faktycznie wykonane. Uzależnienie ich od innych czynników jest niezgodne z przepisami.”. Akt wojewody został wydany w następującym stanie faktycznym. Rada gminy podjęła uchwałę, w której postanowiła, że opłata za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli (użytkowników nieruchomości) może być pobierana od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewoda podkreślił, że przepisy prawa miejscowego winny one być przejrzyste, spójne i logiczne. W konsekwencji zdaniem wojewody rada gminy, nakładając obowiązek ponoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego, niezależnie od stopnia jego napełnienia, działa z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji, naruszając tym samym w sposób istotny aktualny porządek prawny.

W związku z powyższym powinien Pan uiszczać opłatę tylko za usługę wywozu nieczystości faktycznie zrealizowaną. Przy czym musiałby Pan wykazać w urzędzie gminy – składając stosowne oświadczenie - że w określonych okresach na nieruchomości nie są wytwarzane żadne nieczystości. Należy zwrócić uwagę, że przepisy nakładają obowiązek zawarcia umów na wywożenie nieczystości tylko wtedy, gdy są one faktycznie wytwarzane na nieruchomości. Nie można zatem zmuszać właściciela nieruchomości do zawarcia umowy o wywóz szamba, jeżeli nie wytwarza on nieczystości, zaś opłaty powinny być pobierane tylko za okres, kiedy nieczystości te rzeczywiście są wywożone. Niestety w praktyce przekonanie urzędników, że na nieruchomości nie są wytwarzane nieczystości przez dłuższe okresy czasu może być bardzo trudne. Ciężar dowodzenia tego spoczywa na Panu. W razie niewykazania tego faktu niestety pozostanie realizować obowiązek uiszczania opłat na rzecz przedsiębiorstw komunalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

Małgorzata

8.4.2019 0:42:13

Re: Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

A jeśli ma się własne ujęcie wody?

Re: Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

Syringa

25.4.2012 12:29:48

Re: Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

cyt."Niestety w praktyce przekonanie urzędników, że na nieruchomości nie są wytwarzane nieczystości przez dłuższe okresy czasu może być bardzo trudne.Ciężar dowodzenia tego spoczywa na Panu." Nie rozumiem dlaczego miałoby być trudne udowodnienie, że nie są wytwarzane nieczystości. Zapewne ma Pan zawartą umowę o dostarczanie wody i licznik (wodomierz), który wskaże ilość wody pobranej. Jeżeli wykaże Pan, że w danym okresie nie było poboru wody, to oznaczać będzie, że nie było też ścieków.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ