Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Czy od nagród jubileuszowych, które pracownik otrzymuje co pięć lat, należy potrącać podatek dochodowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych podlega dochód definiowany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztem uzyskania przychodów.

W myśl art. 11 Ustawy o podatku od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 12 Ustawy precyzuje definicję przychodu ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego,  pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, stwierdzając, iż za takie przychody uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

W szczególności przychodami są:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ustawa w żadnym ze swoich przepisów nie zwalnia od podatku nagród jubileuszowych. Z powyższego wynika, iż wartość nagród jubileuszowych jest przychodem ze stosunku pracy, a w konsekencji podlega opodatkowniu podatkiem od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • 18.5.2018

  Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

 • 31.10.2013

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym wygranych w konkursach

  W praktyce wiele osób ma problem, w jaki sposób opodatkowane są wygrane w konkursach. Co do zasady od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) (...)