Opodatkowanie usług elektrycznych

Pytanie:

"Firma wykonuje pomiary elektryczne oraz układa sieć elektryczną w nowych i starszych budynkach - zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jaką stawką ryczałtu i VAT opodatkowane są te usługi? Czy są to usługi budowlane?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie usług elektrycznych

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU. Roboty instalacyjne elektryczne budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych zostały zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do sekcji F, dział 45 (Roboty budowlane). Do działu tego zalicza się m.in.: PKWiU 45.3 Roboty budowlane instalacyjne, PKWiU 45.31.1 Roboty instalacyjne elektryczne, PKWiU 45.31.4 Roboty budowlane instalacyjne elektryczne pozostałe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 wyżej powołanej ustawy, stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. Jeżeli zatem w ramach działalności gospodarczej podatnik uzyskuje przychody z wykonywania robót instalacji elektrycznych wymienionych w sekcji F, dział 45 PKWiU, to ryczałt od tych przychodów wynosi 5,5%.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. OG-005/34/2006).

Odnośnie stawki podatku należy zauważyć, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w myśl ustawy (art. 146 ust. 2), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • resdico 2012-04-17 10:44:47

    w pytaniu jest mowa o pomiarach elektrycznych a to jest pkd 71.20.B ( pozostałe badania i analizy techniczne) które uniemozliwia korzystanie z ryczałtu.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika