e-prawnik.pl Porady prawne

Organ uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Kto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organ uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

17.8.2011

Plan miejscowy uchwala rada, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, zaś część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ