Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Pytanie:

Jako pracownik urzędu skarbowego złożyłem oświadczenie majątkowe w zamkniętej kopercie wraz z zeznaniem rocznym. W jakich przypadkach i kto tę kopertę może otworzyć Czy wymagana jest na otwarcie zgoda i wiedza pracownika składającego przedmiotowe oświadczenie majątkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek składania corocznych oświadczeń majątkowych spoczywa na pracownikach urzędów skarbowych będących pracownikami służby cywilnej. Na urzędnikach urzędów skarbowych (bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i zajmowane stanowisko) spoczywa także obowiązek składania takich oświadczeń majątkowych przy nawiązaniu stosunku pracy i na każde wezwanie kierownika urzędu. Kierownik może wielokrotnie żądać od tego samego urzędnika złożenia oświadczenia majątkowego, jednak za każdym razem podstawą takiego żądania (choć kierownik nie musi go uzasadniać) musi być interes publiczny. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przede wszystkim ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których urzędnik wykorzystuje swoją pracę do czerpania korzyści majątkowych. Co do formy i treści oświadczenia majątkowego należy stosować ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Tak więc oświadczenie dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową, powinno obejmować informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach, o nabytym przez urzędnika albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach. Wszelkie informacje, które dana osoba zawarła w swoim oświadczeniu majątkowym są objęte tajemnicą służbową. Oznacza to, ze informacje te nie mogą być ujawniane, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie. Osobą uprawnioną do odebrania oświadczenia pracownika urzędu skarbowego jest kierownik tego urzędu. To kierownik urzędu skarbowego analizuje informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym i porównuje treść obecnego oświadczenia z treścią poprzednich. Oznacza to również, że obecny kierownik urzędu ma prawo wglądu do oświadczeń majątkowych odebranych przez wcześniejszego kierownika tego urzędu. Może on w szczególnie uzasadnionych przypadkach ujawnić informacje z oświadczenia, mimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie majątkowe powinno być przechowywane przez 6 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

KS

13.3.2013 21:2:14

Re: Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Czy kierownik tejze czy innej instytucji moze wyznaczyc i upowaznic inna osobę w celu porownania zlozonego oswiaddczenia z tym poprzednim??


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • Oświadczenie pracownika do PIT zero dla młodych

  Przepisy o zerowym PIT dla młodych wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 r. Poznaj przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

NA SKÓTY