e-prawnik.pl Porady prawne

Pełnomocnictwo w przetargu publicznym

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Współpracuję z włoską firmą produkcyjną. Firma chce wziąć udział w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy produktów produkowanych przez wspomnianą firmę. Ze względu na specyfikę branży, oraz fakt prowadzenia postępowania w języku polskim włoska firma zwróciła się do mnie o pomoc w przygotowaniu oferty i zaproponowała udział postępowaniu ofertowym. Wstępnie ustalono, że otrzymam pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (wykonawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania oferty. Firma pozostawia sobie prawo podpisania umowy w przypadku wygrania przetargu. Czy takie rozwiązanie spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo w przetargu publicznym

28.1.2009

Ustawa o zamówieniach publicznych nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących sposobu ustanawiania pełnomocnika. Do takiego pełnomocnika będą zatem miały zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, albowiem na podstawie art. 14 w/w ustawy co czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. ), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (np. pełnomocnictwo do zawarcia aktu notarialnego powinno być udzielone w formie aktu notarialnego).

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, umowa w sprawach zamówień publicznych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

Zatem, możliwe jest Pańskie działanie w postępowaniu przetargowym jako pełnomocnika wykonawcy. Należy jednak pamiętać, alby w dokumencie pełnomocnictwa wyraźnie wskazać do czego jest Pan upoważniony oraz wskazać fakt, iż pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisania umowy w przypadku wygrania przetargu.

Odrębną kwestią jest jednak zaufanie organu prowadzącego postępowanie przetargowe do pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Organ ten, by być pewnym, że pełnomocnik został ustanowiony przez osobę uprawnioną może zażądać pełnomocnictwa w innej formie (np. z podpisami notarialnie poświadczonymi). Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ